Město Police nad Metují
Police nad Metují

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba- informace pro zájemce o službu a uživatele

Zřizovatel: město Police nad Metují

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Škop, starosta obce

IČ: 00272949

Identifikátor služby: 1514566

Kontaktní údaje:

Adresa: Pečovatelská služba, K Sídlišti 259, 54954 Police nad Metují

Pracovní doba: pondělí – neděle od 6.30 do 19.00 hodin

Sociální pracovnice: Bc. Dagmar Postavová-Havlíková, tel.: 491 541 122, mobil 721 082 382

E-mail : ps@policenm.cz

Vedoucí služby: Mgr. Olga Landová tel.: 491 509 995, mobil 775 442 409

E-mail: landova@policenm.cz

Základní informace o službě:

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná v terénní a ambulantní formě v domácím prostředí uživatele a ve středisku osobní hygieny v době od 6:30 do 15:00 v plném rozsahu, od 15:00 do 19:00 a o víkendech jsou poskytovány pouze některé úkony (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy) dle garantované nabídky služby. Ambulantní formou je poskytována pomoc při osobní hygieně ve středisku osobní hygieny, které se nachází v bytovém domě pro seniory Javor na adrese k Sídlišti 259, Police nad Metují. Středisko osobní hygieny lze využít pro uživatele pečovatelské služby v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Poslání pečovatelské služby:

 • poskytovat terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností v jejich přirozeném domácím prostředí a ve středisku osobní hygieny
 • službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jejich samostatnost a sociální začlenění
 • službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů
 • poskytovat základní sociální poradenství.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let a zdravotně postižení občané se sníženou soběstačností (z důvodu věku, chronického onemocnění, úrazu) od 18 let, kteří potřebují pomoc jiných osob a služby poskytované pečovatelskou službou jsou pro ně dostačující. Pečovatelská služba provádí úkony, kterými pomáhá naplňovat osobní cíle a potřeby uživatelů. Péče je prováděna tak, aby byla pro uživatele bezpečná. Je garantována odbornost poskytované služby s individuálním přístupem k potřebám každého klienta.

Kapacita pečovatelské služby: 65 uživatelů (denní kapacita)

Kapacita střediska osobní hygieny: 2 uživatelé (denní kapacita)

Cíl služby:

Poskytovat individuální podporu, která umožní uživatelům služby zachovat v co největší míře dosavadní způsob života v přirozeném prostředí.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby:

Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány pouze na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, která je uzavřena po písemně podané žádosti. S obsahem smlouvy je zájemce o službu seznámen při jednání o zavedení pečovatelské služby. Smlouva je uzavřena na základě dobrovolnosti obou stran v souladu s platnými právními předpisy. Změny smlouvy jsou ošetřeny dodatkem, a to za písemného souhlasu obou stran.

Prováděné úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Úhrada:

 • provoz pečovatelské služby je hrazen z veřejných rozpočtů. Uživatelé hradí pouze jednotlivé úkony, které jsou u nich prováděny. U úkonů s hodinovou sazbou uživatel hradí částku za skutečný čas prováděného úkonu. Úhradu vybírá pracovník pečovatelské služby vždy jednou měsíčně, nebo je možná bezhotovostní platba na účet města Police nad Metují. Každý uživatel obdrží o zaplacení stvrzenku. Úhrada obědů je prováděna zvlášť, a to formou zálohy na následující měsíc.
 • cena za úkon je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb.
 • ceník schvaluje Rada města Police nad Metují
 • pokud uživatel neoznámí nejpozději do 7. hod. v den, kdy je úkon pečovatelské služby nasmlouván jeho zrušení a pečovatelská služba učiní neúčelný výjezd, uživatel hradí neprovedený úkon v plné výši dle platného ceníku pečovatelské služby. Obdobný postup platí i pro odhlášení obědů.

Principy poskytovaných služeb:

 • respekt k potřebám jednotlivce
 • respektování důstojnosti a soukromí
 • vzájemná dohoda založena na partnerství
 • svobodné rozhodování uživatelů

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby:

 • stížností se rozumí upozornění na neřešený problém, vyjádřená nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby
 • k podání stížnosti je oprávněn příjemce služby nebo jiný občan, který jedná v jeho zájmu
 • stížnost není na újmu toho, kdo ji podal
 • stížnost lze podat písemně, ústně (do protokolu), elektronicky, a to i anonymně do schránky umístěné na stolku za hlavním vchodem do sídla pečovatelské služby na adrese K Sídlišti 259, schránku vybírá nejméně 1 x měsíčně pracovnice sociální služby k rukám vedoucí sociální služby
 • každá stížnost je zapsána do knihy stížností a vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího podání, stěžovatel je o výsledku informován písemně nebo ústně vedoucí služby
 • proti způsobu vyřízení stížnosti nebo postupu při vyřizování stížnosti má právo stěžovatel domáhat se prošetření vyřízení stížnosti, a to u tajemníka městského úřadu nebo starosty, dále pak může podat stížnost na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sociální odbor, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, na Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo na kancelář ombudsmana.

Nouzové a havarijní situace:

Nouzovou situací se rozumí mimořádné ohrožení uživatele nebo zaměstnance pečovatelské služby - např. pád, úraz, zhoršení zdravotního stavu, napadení osobou, zvířetem apod. Zaměstnanci pečovatelské služby jsou poučeni o řešení nouzových situací. Pokud se do nouzové situace dostane uživatel, je vhodné, aby chránil především svůj život a zdraví a kontaktoval pracovníky pečovatelské služby, rodinu nebo jiné blízké osoby.

Havarijní situací se rozumí náhlá mimořádná událost, která souvisí s provozem pečovatelské služby - např. porucha vozidla, nesjízdnost silnice, požár, přírodní katastrofa, onemocnění většího počtu zaměstnanců pečovatelské služby, karanténa apod. Pokud dojde k havarijní situaci na straně poskytovatele, je uživatel o situaci informován a je domluven další postup. Např. změna termínu poskytovaného úkonu, dočasné omezení služby, zástup apod.

Důvody pro odmítnutí poskytování služby:

 • Zájemce nepatří do cílové skupiny poskytovatele
 • Zájemce žije v obci, se kterou město Police nad Metují neuzavřelo dohodu      o poskytování sociální služby
 • Poskytovatel nemá volnou kapacitu
 • Zájemce potřebuje takovou péči, kterou není schopna zajistit pečovatelská služba, nebo požaduje takové úkony, které pečovatelská služba neprovádí

V případě plné kapacity je zájemce o službu zařazen do evidence zájemců a osloven sociální pracovnicí nebo vedoucí služby v případě, že se kapacita služby uvolní.

Informace o dovážce oběda:

Obědy dováží pečovatelská služba z jídelny firmy Pejskar. Jídlonosiče v termonádobách jsou uživatelům zapůjčovány bezplatně. Uživatelé obdrží jídelníček předem a mají možnost si vybrat ze dvou jídel. Cena oběda činí 120,-Kč, poloviční porce 60,-Kč a je určena dodavatelem. Cena úkonu dovoz oběda je stanovena dle platného ceníku Pečovatelské služby Police nad Metují. 

Informace o zapůjčení kompenzačních pomůcek:

Pečovatelská služba má k dispozici některé kompenzační pomůcky, které zapůjčuje bezplatně uživateli na dobu nezbytně nutnou. (např. vozík, chodítko, WC křeslo, sedátko do vany apod.) Zapůjčení pomůcek eviduje a vyřizuje sociální pracovnice pečovatelské služby.