Město Police nad Metují
Police nad Metují

Pečovatelská služba

Zřizovatel: město Police nad Metují
Statutární zástupce: Ing. Jiří Beran, starosta obce
IČO: 00272949
Identifikátor služby: 1514566

Kontaktní údaje:

Adresa: Pečovatelská služba, K Sídlišti 259, 54954 Police nad Metují

Pracovní doba: pondělí – pátek od 6.30 do 15.00 hodin poskytuje pečovatelská služba všechny nasmlouvané úkony

                              v pracovní dny od 15:00 do 19:00 a o víkendech poskytuje pečovatelská služba pouze některé nasmlouvané úkony (např. pomoc při péči o osobu, pomoc při osobní hygieně)

                              v pracovní dny od 8:00 do 15:00 poskytuje pečovatelská služba úkony ve středisku osobní hygieny

Sociální pracovnice: Bc. Dagmar Postavová-Havlíková, tel.: 491 541 122, mobil 721 082 382
E-mail : ps@policenm.cz

Vedoucí služby: Mgr. Olga Landová tel.: 491 509 995, mobil 775 442 409
E-mail: landova@policenm.cz

Pečovatelská služba je poskytována v Polici nad Metují a spádových obcích (Hlavňov, Pěkov, Radešov), dále pak v okolních obcích, které s městem Police nad Metují uzavřely dohodu o poskytování sociálních služeb (DSO Policko – Žďár nad Metují, Bezděkov nad Metují, Bukovice, Machov, Česká Metuje, Suchý Důl, Velké Petrovice). Pečovatelská služba je terénní a ambulantní sociální službou. Terénní formou jsou úkony poskytovány v domácím prostředí uživatelů. Ambulantní formou je poskytována pomoc při osobní hygieně ve středisku osobní hygieny, které se nachází v DPS na adrese k Sídlišti 259, Police nad Metují. Pečovatelská služba poskytuje pečovatelské úkony, kterými pomáhá klientovi řešit jeho nepříznivou sociální situaci, tzn. uspokojovat jeho potřeby a naplňovat jeho osobní cíle vyplývající z jeho nepříznivé sociální situace. Péče je prováděna tak, aby splňovala kritéria odbornosti, bezpečnosti a individuálního přístupu k potřebám každého uživatele.

 Poslání pečovatelské služby:

Posláním pečovatelské služby je zajistit občanům z cílové skupiny důstojný život ve vlastním prostředí tak dlouho, dokud bude rozsah služeb dostačující, nebo dokud nepomine nepříznivá sociální situace.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří senioři ve věku nad 65 let a dospělé osoby se zdravotním postižením od 18 let věku v nepříznivé sociální situaci, kteří pro samostatný způsob života potřebují pomoc jiné osoby a jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou v důsledku věku nebo zdravotního stavu sníženy, a pro něž je pečovatelská služba dostačující.

Kapacita: 50 uživatelů (denní kapacita PS)

Cíl služby:

Cílem pečovatelské služby je poskytovat uživatelům takovou podporu a služby, které jim umožní zachovat si v přirozeném prostředí dosavadní způsob života v co největší míře.

Další cíle:

 • Poskytovat takové služby a podporu, které umožní uživatelům setrvat v jejich přirozeném prostředí bez nutnosti odcházet do pobytových služeb
 • Službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů
 • Službu poskytovat odborně a kvalitně, zvyšovat a udržovat odbornost pracovníků
 • Službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jeho samostatnost a sociální začleňování
 • Zlepšovat materiální zázemí pečovatelské služby a její efektivitu

Prováděné úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Úhrada:

 • provoz pečovatelské služby je hrazen z veřejných rozpočtů
 • cena za úkon je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. Uživatel hradí pouze provedené úkony, a to částkou vypočtenou za skutečně strávený čas
 • ceník schvaluje RM Police nad Metují

Principy poskytovaných služeb:

 • Respekt k lidské důstojnosti
 • Respekt k osobnosti jednotlivce
 • Respekt k soukromí
 • Respekt ke svobodnému rozhodování
 • Partnerství

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby:

 • stížností se rozumí upozornění na neřešený problém, vyjádřená nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby
 • k podání stížnosti je oprávněn příjemce služby nebo jiný občan, který jedná v jeho zájmu
 • stížnost není na újmu toho, kdo ji podal
 • stížnost lze podat písemně, ústně (do protokolu), elektronicky, a to i anonymně do schránky umístěné na zdi za hlavním vchodem do DPS (sídlo pečovatelské služby), schránku vybírá nejméně 1 x měsíčně pracovnice sociální služby k rukám vedoucí sociální služby
 • každá stížnost je zapsána do knihy stížností a vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího podání, stěžovatel je o výsledku informován písemně nebo ústně vedoucí služby  
 • proti způsobu vyřízení stížnosti nebo postupu při vyřizování stížnosti má právo stěžovatel domáhat se prošetření vyřízení stížnosti, a to u tajemníka městského úřadu nebo starosty, dále pak může podat stížnost na Krajský úřad Královehradeckého kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo kancelář veřejného ochránce práv.

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby:

 • poskytovatel nemá volnou kapacitu
 • zájemce nepatří do cílové skupiny poskytovatele
 • klient žije v obci, se kterou město Police nad Metují neuzavřelo dohodu o poskytování sociální služby
 • zájemce potřebuje takovou péči, kterou není schopna zajistit pečovatelská služba, nebo požaduje takové úkony, které pečovatelská služba neprovádí

V případě plné kapacity je zájemce služby zařazen do pořadníku.

Informace o dovážce obědů:

 • dovoz nebo donášku jídla zajišťujeme pouze osobám v nepříznivé sociální situaci
 • obědy dovážíme z jídelny firmy Pejskar
 • jídlonosiče v termoobalech zapůjčujeme zdarma
 • je možné si vybrat ze dvou jídel, cena oběda činí 82,-Kč, poloviční porce 41,-Kč
 • cena úkonu dovoz nebo donáška jídla je stanovena dle platného ceníku pečovatelské služby