Město Police nad Metují
Police nad Metují

DP sociální oblast

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

 • Celoroční činnost registrované sociální služby, která poskytuje sociální práci na území města Police nad Metují
 • Náklady spojené s pořádáním preventivních a osvětových akcí pro skupiny obyvatel, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy
 • Činnost dalších organizací nebo subjektů působících v sociální oblasti, které poskytují pomoc nebo podporu občanům města Police nad Metují

Důvody podpory stanoveného účelu:

 • Podpora subjektů, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti pro obyvatele na území města Police nad Metují

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu:

 • 200 000,- Kč/rok (částka nemusí být v daném roce vyčerpána)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:

 • 40 000,- Kč

Okruh způsobilých žadatelů:

 • Sociální služby a další subjekty a instituce působící na území města Police nad Metují nebo poskytující služby občanům města Police nad Metují

Lhůta pro podání žádosti:

 • 1. 11. – 30. 11. (1. pololetí následujícího roku) a 1. 5. – 31. 5. (2. pololetí)

Kritéria pro hodnocení žádosti:

 1. Kvalita projektu a jeho prospěšnost pro město Police n. Met. – max. 50 bodů
 2. Definice cíle, jasně popsané aktivity a počet osob, kterým má být poskytována služba nebo pomoc – max. 20 bodů
 3. Poměr žádané částky ku celkovým výdajům projektu – max. 10 bodů
 4. Význam pro cílovou skupinu – max. 10 bodů
 5. Dodržování podmínek dotačního programu – max. 10 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 100.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

 • Do konce února (1. pololetí) a do konce června (2. pololetí)

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • Dodržování podmínek dotačních programů
 • Dodržení účelu dotace
 • Bezdlužnost vůči městu a jím zřizovaným organizacím
 • Žadatel vykonává činnost na území města Police nad Metují nebo poskytuje sociální služby občanům s trvalým bydlištěm v Polici nad Metují
 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost na pololetí, pokud žádost obsahuje více aktivit, každá aktivita musí být popsána a vyúčtována zvlášť

Lhůta pro podání vyúčtování:

 • Maximálně do 15. 12. roku, ve kterém je dotace poskytnuta
 • Maximálně do 15. 1. následujícího roku u projektů realizovaných v prosinci příslušného roku

Vzor žádosti a povinné přílohy:

 • Vzor žádosti a další dokumenty a informace naleznete na webových stránkách města Police n. Met. – (bude doplněn odkaz)
 • Žadatel k žádosti přiloží:
 • Kopii dokladu o registraci (stanovy)
 • Kopii dokladu o jmenování statutárního zástupce (jmenovací dekret)
 • Poslední výroční zprávu, pokud zpracovává
 • Podrobný popis projektu/aktivity, na níž je žádáno o dotaci včetně rozpočtu

Adresa, kam je třeba písemně podat žádost:

 • Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Kontaktní osoba:

 • Mgr. Olga Landová, vedoucí sociálního odboru, Městský úřad Police nad Metují, tel. 491 509 995, mob. 775 442 409, e-mail: landova@policenm.cz

Přílohy:

 • Formulář žádosti o dotaci ke stažení - zde
 • Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Police nad Metují
 • Formulář vyúčtování

Schváleno Radou města Police nad Metují dne 11.11.2019