Město Police nad Metují
Police nad Metují

Jednací řád zastupitelstva

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení:

1)    Jednací řád (dále jen JŘ) Zastupitelstva města Police nad Metují (dále jen ZM) upravuje zásady, způsob přípravy, svolávání, jednání, usnášení a rozhodování ZM, zajištění a způsob kontroly plnění usnesení a ostatní s tím související. JŘ vychází ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2)    ZM vykonává svou působnost ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek II.

Svolávání zastupitelstva města:

 1. ZM se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Zasedání ZM jsou veřejná.
 2. Zasedání ZM svolává a řídí starosta města. V případě nepřítomnosti starosty na zasedání ZM řídí zasedání ZM místostarosta, nebo člen rady města (dále jen RM) pověřený starostou (dále jen předsedající).
 3. Svolání ZM a návrh programu se zveřejňuje nejméně 7 dnů před termínem konání ZM, a to oznámením na plakátovacích plochách města a na úředním místě, popřípadě v periodiku vydávaném městem a v městském rozhlasu.
 4. Veřejnému zasedání ZM může předcházet neveřejné pracovní jednání ZM, zpravidla 2 - 3 dny před řádným zasedáním, aby řádně informovalo členy ZM o pracovním materiálu, který má být projednán na nejbližším řádném veřejném zasedání ZM. Na pracovních jednáních ZM se nepřijímají usnesení a neprovádí se zápis z jednání.
 5. Neúčast na zasedání ZM omlouvají členové ZM starostovi, včetně pozdního příchodu. Předčasný odchod oznamují předsedajícímu. Je-li tím narušena usnášení schopnost ZM, předsedající ukončí zasedání ZM.

 

Článek III.

Příprava zasedání zastupitelstva města:

 1. Za přípravu zasedání ZM zodpovídá starosta, který stanoví datum, místo a návrh programu zasedání ZM. Starosta určí způsob přípravy písemných materiálů a odpovědnost za zpracování jak pro jednotlivce, tak pro výbory ZM a komise řízené RM.
 2. Odborná stanoviska pro zasedání ZM obvykle připravují odbory a úřad městského úřadu (dále jen MěÚ), vedoucí a ředitelé městských zařízení a právnických osob zřízených městem.
 3. Předkladatel zodpovídá za to, že materiál je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a se schváleným rozpočtem města.
 4. Rozbory, zprávy, návrhy a jiné materiály určené pro jednání ZM jsou obsahově zpracovány tak, aby umožňovaly celkové posouzení daného problému.
 5. Návrhy komisí nebo členů ZM se předkládají podle povahy věci a obsahu buď ústně přímo na zasedání ZM, jsou-li závažnější a obsáhlejší, písemně.
 6. Materiály určené pro jednání ZM předkládá starostovi orgán (viz bod 4), který za jejich přípravu zodpovídá. Starosta předkládá každý materiál určený pro jednání ZM k předchozímu projednání RM, která přijme doporučující usnesení s návrhem řešení.

 

Článek IV.

Zasedání zastupitelstva města:

 1. Zasedání ZM se kromě členů ZM povinně zúčastňují vedoucí odborů MěÚ a ředitelé organizací zřizovaných nebo založených městem Police nad Metují.
 2. Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou dobu. Pokud není přítomna nadpoloviční většina ZM, může posečkat po dobu nezbytně nutnou, max. půl hodiny, potom ukončí předsedající zasedání ZM a do 15 dnů svolá náhradní zasedání ZM.
 3. Předsedající před zahájením zjistí podle prezenční listiny, zda je ZM usnášeníschopné a určí zapisovatele a ze členů ZM dva ověřovatele zápisu.
 4. Předsedající předkládá ZM návrh programu jednání, ke kterému mají členové ZM právo podat doplňující nebo pozměňující připomínky.
 5. Předsedající řídí jednání tak, aby mělo pracovní charakter, a aby formálnosti byly omezovány na nezbytně nutnou dobu.
 6. Diskuzní názory a podněty k jednotlivým bodům programu ohlásí členové ZM i další diskutující zvednutím ruky a počkají, až jim předsedající udělí slovo. Nikdo nesmí rušit toho, kdo zasedání řídí ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo. Nemluví-li však řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo. Předsedající uděluje slovo přednostně členům ZM a předsedům výborů (není-li jeho předseda členem ZM), poté ostatním účastníkům zasedání. (Ten, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se slova ujmout.) Ruší-li někdo zasedání, může být předsedajícím vykázán. ZM může rozhodnout o omezení délky diskuzních příspěvků na určitou dobu. Bez ohledu na pořadí přihlášených do diskuze, udělí slovo tomu, kdo namítá porušení JŘ.
 7. Požádá-li na zasedání ZM o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
 8. ZM je oprávněno vyžádat si k projednávané problematice nebo k jednotlivým otázkám, které se vyskytnou v průběhu zasedání, vyjádření kteréhokoliv zaměstnance MěÚ, jehož se projednávaná problematika týká. Dotazovaný je povinen své vyjádření přednést na vyzvání předsedajícího.
 9. Starosta je povinen předložit ZM k posouzení a rozhodnutí usnesení RM, jehož výkon pozastavil.
 10. O každém zasedání ZM se pořizuje písemný zápis, ve kterém musí být uveden počet přítomných členů ZM, schválený pořad jednání ZM, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Výsledky hlasování jsou zaznamenány jmenovitě. Zápis a usnesení ZM podepisuje předsedající a dva určení ověřovatelé z řad členů ZM.

 

Článek V.

Příprava usnesení zastupitelstva města:

 1. K jednotlivým bodům programu mají právo předkládat návrhy mimo členů ZM, také členové výborů ZM, komisí RM a odborů MěÚ.
 2. Pořadí, v jakém ZM hlasuje o návrzích usnesení k jednotlivým bodům programu, je totožné se schválenými body programu veřejného zasedání ZM.
 3. Pokud byly navrženy připomínky nebo pozměňovací návrhy k usnesení, kterýmkoli členem ZM, nechá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech. Pokud má usnesení více variant, hlasuje se o variantě, kterou předkladatel předložil jako poslední a dále v pořadí předložení od poslední až k první variantě. Je-li jedna z variant schválena, o dalších variantách se již nehlasuje.
 4. ZM je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM. Hlasuje se zpravidla přímým hlasováním, tj. zvednutím ruky. ZM se může usnést i na jiném způsobu hlasování. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů ZM. O tom, zda je ZM schopno se usnášet, informuje předsedající na začátku zasedání.
 5. Nepřijme-li ZM návrh usnesení ani jinou variantu, určí předsedající osobu, která zodpovídá za přepracování pracovního materiálu včetně návrhu na řešení a předloží jej na příštím zasedání ZM.

 

Článek VI.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města:

 1. Zápis, včetně usnesení ze zasedání ZM, musí být vyhotoven do 10 dnů ode dne zasedání ZM. Originál zápisu, včetně usnesení, je přehledně založen se všemi projednávanými písemnými materiály v sekretariátu MěÚ v řádně označených pořadačích. O případných námitkách člena ZM proti zápisu rozhodne nejbližší ZM na svém zasedání.
 2. Kopie zápisu se v písemné nebo elektronické podobě rozesílá do 14 dnů ode dne konání zasedání ZM všem členům ZM, vedoucím odborů MěÚ, vedoucím a ředitelům organizací, které město zřídilo nebo založilo. Usnesení ZM lze zveřejnit v periodiku města.
 3. Za zabezpečení plnění usnesení ZM zodpovídá tajemník MěÚ, který na zasedání ZM seznamuje členy s postupem plnění.
 4. Kontrolní výbor ZM má právo kontrolovat plnění usnesení ZM a RM.
 5. Zápis z jednání ZM je zveřejněn na webových stránkách města.

 

 

Článek VII.

Práva člena zastupitelstva města:

upravují příslušná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek VIII.

Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města:

 1. Organizační a technické zajištění zasedání ZM zajišťuje tajemník MěÚ spolu s odborem kancelář starosty.
 2. Sekretářka kanceláře starosty odpovídá za řádné uložení originálů zápisů z jednání ZM tak, aby byly připraveny k nahlédnutí občanům.
 3. Sekretářka kanceláře starosty odpovídá za správnou archivaci zápisů z jednání ZM.

 

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení:

1) Písemně podané návrhy na změny nebo doplňky JŘ ZM schvaluje zastupitelstvo města.

2) Nabytím účinnosti tohoto JŘ ZM se ruší JŘ ZM z dne 1. 12. 2010.

2) Tento JŘ byl schválen na 6. zasedání ZM       dne    5. listopadu 2014     

                   usnesením č. 10/06/2014

                  a nabývá účinnosti dnem schválení ZM.

 

 

 

Starostka :                                                                                         Místostarosta: