Město Police nad Metují
Police nad Metují

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Police nad Metují
Město Police nad Metují vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Masarykovo náměstí 98
54954 Police nad Metují
Místostarosta: 491 541 118
Starosta: 491 541 114
Tajemník: 491 541 113
Vedoucí finančně-správního odboru: 491 509 994
Vedoucí odboru investic majetku a živ. prostředí: 498 100 914
Vedoucí odboru výstavby: 498 100 911
Vedoucí sociálního odboru: 491 509 995
Ústředna: 491 509 999
Fax:
E-mail: meu@policenm.cz
WWW: www.policenm.cz/
ID Datové schránky: 3shbrwf
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Masarykovo náměstí 98
  54954 Police nad Metují
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Masarykovo náměstí 98
  54954 Police nad Metují
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Místostarosta: 491 541 118
  Starosta: 491 541 114
  Tajemník: 491 541 113
  Vedoucí finančně-správního odboru: 491 509 994
  Vedoucí odboru investic majetku a živ. prostředí: 498 100 914
  Vedoucí odboru výstavby: 498 100 911
  Vedoucí sociálního odboru: 491 509 995
  Ústředna: 491 509 999
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 3shbrwf
KB: 9005-4629551/0100 (Komerční banka, a.s.)
00272949
DIČ: CZ00272949

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Police nad Metují
  Masarykovo náměstí 98
  54954 Police nad Metují
 • e-mailem: meu@policenm.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@policenm.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 491509999

Úřední hodiny
 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestky a řízení o nich
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Police nad Metují vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   
  Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


  A. Pořízení kopie

  - kopírováním nebo tiskem z digitální předlohy na kopírovací stroj nebo na tiskárnu

  1. A4 jednostranně černobíle             2,00 Kč/ks
  2. A4 oboustranně černobíle              3,00 Kč/ks
  3. A4 jednostranně barevně             20,00 Kč/ks
  4. A4 oboustranně  barevně             39,00 Kč/ks
  5. A3 jednostranně černobíle             3,00 Kč/ks
  6. A3 oboustranně černobíle              5,00 Kč/ks

   

  B. Poskytnutí technických nosičů dat
  1. CD, DVD                                      15,00 Kč/ks
    
  C. Odeslání informace žadateli
  1. prostřednictvím poštovních služeb (doporučeně s dodejkou)
   - sazba dle platného sazebníku České pošty
  2. elektronicky                                      0 Kč

   

  D. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  1. zaměstnanec                                 140 Kč/hoh
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Police nad Metují poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva o informacích 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,53 kB
Staženo: 35×
Vloženo: 15. 1. 2024

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva o informacích 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,61 kB
Staženo: 115×
Vloženo: 24. 1. 2023

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva o informacích 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,57 kB
Staženo: 186×
Vloženo: 19. 1. 2022

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva o informacích 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 379,91 kB
Staženo: 218×
Vloženo: 8. 2. 2021

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva o informacích 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 313,2 kB
Staženo: 254×
Vloženo: 28. 2. 2020

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva o informacích 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,98 kB
Staženo: 558×
Vloženo: 11. 2. 2019

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva o informacích 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,49 kB
Staženo: 692×
Vloženo: 26. 2. 2018

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva o informacích 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,15 kB
Staženo: 866×
Vloženo: 1. 3. 2017

Výroční zpráva 2015

výroční zpráva o informacích 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,19 kB
Staženo: 1,043×
Vloženo: 29. 1. 2016

Výroční zpráva 2014

výroční zpráva o informacích 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,34 kB
Staženo: 1,102×
Vloženo: 11. 2. 2015

Výroční zpráva 2013

výroční zpráva o informacích 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 85,12 kB
Staženo: 1,174×
Vloženo: 12. 2. 2014

Výroční zpráva 2012

výroční zpráva 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,1 kB
Staženo: 1,280×
Vloženo: 15. 2. 2013

Výroční zpráva 2011

výroční zpráva 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,01 kB
Staženo: 1,289×
Vloženo: 15. 2. 2013

Výroční zpráva 2010

výroční zpráva 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,21 kB
Staženo: 1,228×
Vloženo: 15. 2. 2013

Výroční zpráva 2009

výroční zpráva 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,09 kB
Staženo: 1,332×
Vloženo: 15. 2. 2013

Výroční zpráva 2008

výroční zpráva 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158 kB
Staženo: 1,265×
Vloženo: 15. 2. 2013

Výroční zpráva 2007

výroční zpráva 2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,93 kB
Staženo: 1,228×
Vloženo: 15. 2. 2013

Výroční zpráva 2006

výroční zpráva 2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,36 kB
Staženo: 1,234×
Vloženo: 15. 2. 2013

Výroční zpráva 2005

výroční zpráva 2005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,42 kB
Staženo: 1,166×
Vloženo: 15. 2. 2013

Výroční zpráva 2004

výroční zpráva 2004.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,24 kB
Staženo: 1,196×
Vloženo: 15. 2. 2013

Výroční zpráva 2003

výroční zpráva 2003.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,15 kB
Staženo: 1,296×
Vloženo: 15. 2. 2013

Výroční zpráva 2002

výroční zpráva 2002.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,1 kB
Staženo: 1,313×
Vloženo: 15. 2. 2013
Datum
informace
Název, popis informace Dokument
(PDF)
16.04.2024 Poskytnutí informace Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. informace
15.04.2024 Řízení o odstranění stavby informace
12.04.2024 Počet vydaných povolení leden - březen 2024 informace
10.01.2024 FVE v období 1. 8. 2023 - 4. 1. 2024 informace
09.01.2024 Počet vydaných povolení říjen - prosinec 2023 informace
09.10.2023 Počet vydaných povolení červenec - září 2023 informace
27.09.2023 Nezastavěné území k.ú. Machov informace
31.08.2023 Novostavba v k.ú. Machov informace
19.07.2023 Počet vydaných povolení duben - červen 2023 informace
19.07.2023 FVE v období 2022 - 2023 informace
28.06.2023 Počet přestupků proti OZV č. 5/2021 o regulaci používání zábavní pyrotechniky informace
05.04.2023 Počet vydaných povolení leden - březen 2023 informace
04.04.2023 Probíhající řízení na odstranění stavby informace
03.04.2023
16.01.2023
Investiční plány, projekty a rozpočet na rok 2023 informace
05.01.2023 Počet vydaných povolení říjen - prosinec 2022 informace
05.10.2022  Probíhající řízení na odstranění stavby informace
28.07.2022 Počet a bydliště Ukrajinců v městě a kolik z nich platí za odpady informace
20.07.2022 Počet vydaných povolení duben - červen 2022 informace
10.06.2022 Mobilní domek k.ú. Police nad Metují informace
11.04.2022 Počet vydaných povolení leden – březen 2022 informace
02.02.2022 Počet vydaných povolení říjen – prosinec 2021 informace
06.01.2022 Odebírání energií od vyjmenovaných dodavatelů informace
21.10.2021 Investice do geodetických služeb a ortofotomap Informace
04.06.2021 Zajištění dodržování nočního klidu Informace
31.03.2021
Investiční plány, projekty a rozpočet na rok 2021
Informace
12.03.2021 Parametry finanční kontroly Informace
05.10.2020 Oznámení venkovních akcí Informace
27.07.2020 Používaný systém elektronické spisové služby Informace

25.05.2020

Existence a umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti
Infomrace
06.02.2020 Investiční plány, projekty a rozpočet na rok 2020 Informace
08.01.2019 Investiční plány, projekty a rozpočet na rok 2019 Informace
17.12.2018 Kůlny u čp. 209 k.ú. Police nad Metují Informace
13.08.2018 Finanční prostředky poskytnuté ZUŠ Informace
25.06.2018 Personální audit - závěry, opatření Informace
22.06.2018 Smlouvy bytové družstvo Klůček Informace
12.06.2018 Vlek k.ú. Skalka Informace
21.05.2018 Stavby v Řeřišném Informace
14.05.2018 Stavební úpravy čp. 42 k.ú. Skalka Informace
06.03.2018 Seznam schválených investičních akcí na rok 2018 Informace
08.02.2018 Zajištění souladu zpracování osobn. údajů s GDPR Informace
17.08.2017 Problémy s tzv. škodlivými ptáky Informace
02.08.2017 Vyhrazená parkovací stání Informace
26.07.2017 Vyjádření ke vstupu na trh nové obalové společnosti, smlouva se spol. EKOKOM Informace
12.07.2017

Informace ke stanovení doby nočního klidu a postup MěÚ při povolování koncertu  „Bez Šance Fest 3“

Informace
30.03.2017

Informace k investičnímu plánu města na rok 2017

Informace
12.09.2016 Informace k výběrovému řízení na obsazení funkce referenta správy majetku Informace
09.06.2016 Informace - účelová komunikace přes pozemek Informace
25.05.2016

Informace k rozhodnutí č.j. 745/1976-Vai

Informace
23.05.2016 Informace k žádosti o postupu MěÚ při vracení přeplatku poplatku za odpady Informace
23.05.2016 Soubor vydaných OZV o poplatku za odpady a přehled plateb členů rodiny Soubor
16.05.2016 Informace o provádění prací pro město firmou Ing. Myška Informace
26.02.2016 Investiční plán města na rok 2016 s harmonogramem Informace
21.12.2015

Plat tajemníka v roce 2012

Informace
15.12.2015 Využívání doplňku Liberis systému CODEXIS Informace
15.12.2015 Existence spolupráce se společnostmi NEWTON Media, a.s., Anopress IT, a.s., Bisnode Česká republika Informace
07.01.2015 Informace o investičních plánech a projektech pro rok 2015 Informace
06.01.2015 Informace k soustavě veřejného osvětlení města Informace
04.11.2014 Doplnění informace - zaměření bazénu Informace
03.11.2014 Žádost o informace - zaměření bazénu Informace
27.08.2014  Informace - příprava a schválení vyhlášky č.3/2014 Informace
04.06.2014 Počet  zaměstnaných osob v CKV a jejich úvazky Informace
02.04.2014 Zřízení a obsazení funkce sportovního referenta Informace
14.01.2014 Náklady na vybavování úřadu výpočetní technikou Informace
14.11.2013 Žádost o informaci - správní delikt Informace
26.07.2013 Žádost o informaci - nahlédnutí do spisu Informace
17.07.2013 Žádost o informaci - kopie ze spisu Informace
18.06.2013 Žádost o informaci - pozemek č. 574/4 Machov Informace
06.05.2013 Žádost o informaci - mostek Informace
10.04.2013 Informace ke stavebním úpravám v k.ú. Bělý Informace
28.03.2013 Žádost o informaci k zaměření stavby bazénu informace
 08.02.2013 Informace k chatě v k.ú. Nízká Srbská informace
 12.03.2012 Informace k námitkám občanských sdruženích Akát a Pekaři  sdělení
 25.02.2010 Investiční plán města invest. plán
 15.01.2009 Dokumenty umístěné na úřední desce od 1.12.2008 do 31.12.2008 zápisy
 15.12.2008 Poskytnutí zápisů z výborů ZM a komisí RM od počátku tohoto vol. období zápisy
 08.12.2008 Dokumenty umístěné na úřední desce od 1.11.2008 do 30.11.2008 sdělení
 11.09.2008 Zdůvodnění usnesení rady města o prodeji nemovitosti odůvodnění
 21.03.2008 Počty vydaných stavebních povolení mezi roky 2000 - 2007 sdělení

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.