Město Police nad Metují
Police nad Metují

Uzavření manželství

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ v Polici nad Metují

Plánujete-li uzavřít sňatek před Městským úřadem v Polici nad Metují, spojte se nejprve s matrikářkou. Vybereme termín, dostanete formuláře k vyplnění a domluvíme se na dalším postupu.

Matrikářky

 • Dagmar Hambálková       491 509 990,  hambalkova@policenm.cz                                                                                                                                 771 232 886
 • Radka Beranová                 498 100 916,   beranova@policenm.cz

Seznam oddávajících Městský úřad Police nad Metují

 • Ing. Jiří Škop, starosta města
 • Mgr. Jaroslav Souček, místostarosta
 • Radek Starý, místostarosta
 • Jan Antl, pověřený člen zastupitelstva
 • Mgr. Martina Frydrychová, pověřený člen zastupitelstva
 • Ing. Jiří Beran, pověřený člen zastupitelstva

Poplatky za uzavření manželství / registrované partnerství

Uzavření manželství: rada města Police nad Metují stanovila 6.4.2021 usnesením č. 1/7RM/2021

Stanovené místo:      obřadní síň radnice (Police nad Metují, Masarykovo náměstí čp. 98)

Stanovená doba:       každý čtvrtek, není-li tento státním svátkem, v době od 10,00 do 14,00

Registrované partnerství: matriční úřad Police nad Metují stanovil 2.1.2024

          dobu vstupu do partnerství každý pátek v době od 10,00 do 14,00 a

          místo vstupu do partnerství obřadní síň v budově městského úřadu.

Platba je vybírána předem hotově matrikářkou, v pokladně města, nebo na účet města (9005-4629 551/0100, vs: 1361 703). Poplatníkem je kterýkoli ze snoubenců/osob vstupujících do partnerství. V případě souběhu poplatků se poplatek vybírá jen jednou.

Přehled správních poplatků za uzavření manželství/registrovaného partnerství 

(zákon č. 634/2004 Sb., účinnost od 1.1.2024)

Ve stanovenou dobu a určeném místě                                                                                zdarma

Vydání povolení uzavřít manželství/ registrované partnerství mimo stanovené místo nebo dobu                                                                                                                                                                      3000 Kč

Přítomnost matrikářky u sňatku v nematriční obci, má-li jeden ze snoubenců trvalý pobyt v této obci                                                                                                                                                            zdarma

Přítomnost matrikářky u sňatku v nematriční obci, nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt v této obci                                                                                                                                               1000 Kč

Uzavření manželství/registrovaného partnerstvíosoby bez trvalého pobytu              5000 Kč                           Uzavření manželství/registrovaného partnerství 1 osoba bez trvalého pobytu          3000 Kč                           Vydání osvědčení k církevnímu sňatku                                                                               500 Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/ vstupu do registrovaného partnerství                                                                                                                                                             500 Kč

Vydání vícejazyčného formuláře k matričnímu dokladu                                                 100 Kč

 

Postup před uzavřením manželství

 1. krok - domluvit termín sňatku s matrikářkou (alespoň telefonicky, mailem)
 2. krok - navštívit matriku a vyzvednout potřebné formuláře (popřípadě domluvit zaslání poštou)
 3. krok - prohlédnout si místo obřadu, je-li to mimo obřadní síň
 4. krok - návštěva snoubenců na matrice - donést vyplněné tiskopisy a potřebné matriční doklady, domluvit podrobnosti obřadu a uhradit správní poplatky

Doklady potřebné k uzavření manželství: snoubenci na matrice předloží rodné listy, platné doklady totožnosti (OP, CD), pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li rozvedený), úmrtní list manžela (je-li ovdovělý). Vyplní Dotazník, přílohu k dotazníku a případně Žádost o povolení uzavřít manželství mimo stanovenou místnost. U církevních sňatků dále vyplní Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.

Uzavření manželství ve spádové obci před MÍSTNÍM ODDÁVAJÍCÍM 

 • Velké Petrovice -  Vladislav Friml, starosta, Milan Hanousek, místostarosta
 • Česká Metuje  -  Josef Cibulka, starosta, Mgr. Lenka Rutarová, místostarostka
 • Žďár nad Metují  -  Pavel Šubíř, starosta
 • Bezděkov nad Metují -  Mgr. Miroslav Maroul, starosta, Martin Jirmann, místostarosta
 • Suchý Důl  -  Blanka Klímová, starostka, Dis. Tereza Kohlová, místostarostka
 • Bukovice -  Ing. Milan Šrůtek, starosta obce

Církevní sňatek: nejprve se obraťte na příslušného pana faráře (pouze církve státem schválené). Bez odkladu se domluvte i s matrikářkou. Dostanete formuláře k vyplnění, dále je třeba si ujasnit místo a datum, aby nenastala souhra civilního a církevního obřadu na jednom místě a ve stejném čase.

Sňatek v cizině: snoubenec (občan ČR) s trvalým pobytem v našem správním obvodu, který hodlá uzavřít manželství v cizině, požádá na matrice o Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Předloží doklady jako k uzavření manželství.

Sňatek s cizincem v ČR: je-li snoubenec cizincem a uzavírá manželství před naším úřadem, předkládá stejné doklady jako občan ČR, dále Vysvědčení o právní způsobilosti (pokud ho jeho země vydává). Vše musí být opatřeno vyšším ověřením domovské země a přeloženo úředně do českého jazyka. Přesné podmínky konkrétní země sdělí matrikářka.

   
 

Fotografie z obřadní síně

Příklady míst vhodných k obřadům:

 před kaplí Panny Marie Sněžné na Hvězdě

před kaplí na Hvězdě

 

Kaple Panny Marie Růžencové v Suchém Dole

Suchý Důl

Kaple Suchý Důl

 

U "hřibů" na Slavném

Hřiby

 

U Soudní brány - Suchý Důl

u soudní brány

 

Na Ostaši před kaplí

Ostaš kaple

 

Velké Petrovice - u Kaštanu

u kaštanu