Město Police nad Metují
Police nad Metují

Uzavření manželství

Informace matričního úřadu pro snoubence

Sňatek je možno uzavřít občanský nebo církevní. 

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů.

Pokud chcete uzavřít manželství na jiném vhodném místě, žádá se o povolení matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem (viz vydávání osvědčení k církevnímu sňatku).

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ v Polici nad Metují

Plánujete-li uzavřít sňatek před Městským úřadem v Polici nad Metují, spojte se nejprve s matrikářkou. Vybereme termín, dostanete formuláře k vyplnění a domluvíme se na dalším postupu.

Matrikářky

 

Seznam oddávajících Městský úřad Police nad Metují

 • Ing. Jiří Škop, starosta města
 • Mgr. Jaroslav Souček, místostarosta
 • Radek Starý, místostarosta
 • Jan Antl, pověřený člen zastupitelstva
 • Mgr. Martina Frydrichová, pověřený člen zastupitelstva
 • Ing. Jiří Beran, pověřený člen zastupitelstva

Úředně určená místnost: obřadní síň na radnici. Na žádost je možné svatební obřad povolit mimo stanovenou dobu i určenou místnost, na kterémkoli jiném vhodném místě (např. na Hvězdě, na Ostaši,…), vždy po dohodě.

Doklady potřebné k uzavření manželství: snoubenci na matrice předloží rodné listy, platné doklady totožnosti (OP, CD), pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li rozvedený), úmrtní list manžela (je-li ovdovělý). Vyplní Dotazník, přílohu k dotazníku a případně Žádost o povolení uzavřít manželství mimo stanovenou místnost. U církevních sňatků dále vyplní Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.

Uzavření manželství ve spádové obci před MÍSTNÍM ODDÁVAJÍCÍM - pouze pokud má alespoň jeden ze snoubenců trvalé bydliště v této obci a za přítomnosti matrikářky

 • Velké Petrovice -  Vladislav Friml, starosta, Milan Hanousek, místostarosta
 • Česká Metuje  -  Josef Cibulka, starosta, Mgr. Lenka Rutarová, místostarostka
 • Žďár nad Metují  -  Pavel Šubíř, starosta
 • Bezděkov nad Metují -  Mgr. Miroslav Maroul, starosta, Martin Jirmann, místostarosta
 • Suchý Důl  -  Blanka Klímová, starostka, Dis. Tereza Kohlová, místostarostka
 • Bukovice -  Ing. Milan Šrůtek, starosta obce

Církevní sňatek: nejprve se obraťte na příslušného pana faráře (pouze církve státem schválené). Bez odkladu se domluvte i s matrikářkou. Dostanete formuláře k vyplnění, dále je třeba si ujasnit místo a datum, aby nenastala souhra civilního a církevního obřadu na jednom místě a ve stejném čase.

Sňatek v cizině: snoubenec (občan ČR) s trvalým pobytem v našem správním obvodu, který hodlá uzavřít manželství v cizině, požádá na matrice o Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Předloží doklady jako k uzavření manželství.

Sňatek s cizincem v ČR: je-li snoubenec cizincem a uzavírá manželství před naším úřadem, předkládá stejné doklady jako občan ČR, dále Vysvědčení o právní způsobilosti (pokud ho jeho země vydává). Vše musí být opatřeno vyšším ověřením domovské země a přeloženo úředně do českého jazyka. Přesné podmínky konkrétní země sdělí matrikářka.

Postup před uzavřením manželství:

 1. krok - domluvit termín sňatku s matrikářkou (alespoň telefonicky, mailem)
 2. krok - navštívit matriku a vyzvednout potřebné formuláře (popřípadě domluvit zaslání poštou)
 3. krok - prohlédnout si místo obřadu, je-li to mimo obřadní síň
 4. krok - návštěva snoubenců na matrice - donést vyplněné tiskopisy a potřebné matriční doklady, domluvit podrobnosti obřadu a uhradit správní poplatky

Informace pro snoubence

 

Formuláře

Fotografie z obřadní síně

Příklady míst vhodných k obřadům:

 před kaplí Panny Marie Sněžné na Hvězdě

před kaplí na Hvězdě

 

Kaple Panny Marie Růžencové v Suchém Dole

Suchý Důl

Kaple Suchý Důl

 

U "hřibů" na Slavném

Hřiby

 

U Soudní brány - Suchý Důl

u soudní brány

 

Na Ostaši před kaplí

Ostaš kaple

 

Velké Petrovice - u Kaštanu

u kaštanu