Město Police nad Metují
Police nad Metují

Národní projekty

POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V ROCE 2021

V roce 2021 Město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci v celkové částce 181 000,- Kč.

Jednotlivé podpořené projekty jsou:

Název projektu  Obdržená dotace v Kč
73. Polické divadelní hry a 200 lochotnického divadla v Polici n. M. (21KPG01-0057) 51 000,-
Tvořivé dílny Muzeum papírových modelů v roce 2021 (21SMR03-0021) 20 000,-

Expozice časopisu ABC v Muzeu papírových modelů (21KPG06-0027)

110 000,-

  Dále Město Police nad Metují obdrželo dotaci k zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II a na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena  - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání v pracovním poměru ve výši 150 000,- Kč.

 

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

 

Rozšíření ICT kompetencí v Mateřské škole Police nad Metují

Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, připravuje se zřizovatelem, Městem Police nad Metují, žádost o dotaci z 5. výzvy PRV, kterou vyhlásila MAS Stolové hory, z. s. 6.4.2021. Mateřská škola může žádat o dotaci v rámci fiche 7 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

V rámci dotace chce mateřská škola získat finanční prostředky na moderní vybavení v podobě interaktivní multidotykové obrazovky instalované na mobilním stojanu, včetně výukového programu a 7 přenosných tabletů, na které se zrcadlí vzdělávací program a děti tak mohou samostatně pracovat. Díky zakoupenému vybavení budou moci děti rozvíjet nejen své vědomosti, ale i dovednosti týkající se moderních komunikačních technologií.

 

Tereza Kohlová

Referent správy dotací

 

 

POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V ROCE 2020

V roce 2020 Město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci v celkové částce 1 234 000,- Kč.

Jednotlivé podpořené projekty jsou:

Název projektu  Obdržená dotace v Kč
73. Polické divadelní hry a 200 lochotnického divadla v Polici n. M. (20KPG01-0054) 46 000,-
Tvořivé dílny Muzeum papírových modelů v roce 2020 (20SMR03-0023) 22 000,-

Sál Rycharda Vaškovského v Muzeu papírových modelů (20KPG06-0019)

101 000,-

Oprava komunikace z Radešova na "Zákopanici" (20RRDU3-0014) 819 000,-
Rozšíření a zkvalitnění služeb TIC Police nad Metují (20CG04-0030) 36 000,-

  Dále Město Police nad Metují obdrželo dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II a na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena  - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání v pracovním poměru ve výši 210 000,- Kč.

 

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V ROCE 2019

V roce 2019 Město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci v celkové částce 294 000,- Kč.

Jednotlivé podpořené projekty jsou:

Název projektu  Obdržená dotace v Kč
Revitlizace a obnova historické památky "Sousoší Nejsvětější Trojice" - III. etapa 90 000,-
Tvořivé dílny Muzeum papírových modelů v roce 2019 (19SMRU1-0045) 20 000,-

Rozšíření a zkvalitnění služeb a vybavení TIC Police nad Metují (17CRG04-0023)

35 000,-
Sál architektury v Muzeu papírových modelů (19KPG06-0014) 149 000,-

 

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V ROCE 2018

V roce 2018 Město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu Královéhradeckého kraje následující dotace v celkové částce 3 096 000,- Kč.

Jednotlivé podpořené projekty jsou:

Název projektu  Obdržená dotace v Kč
Rozšíření řidičského oprávnění pro
JPO II Police nad Metují pro rok 2018 (18RRD12-0005)
10 000,-

71. Polické divadelní hry (18KPGU1-0099)

43 000,-
Tvořivé dílny Muzeum papírových modelů 2018 (18SMRU1-0113) 21 000,-

Rozšíření nabídky a zkvalitnění služeb TIC Police nad Metují (18CRG04-0021)

35 000,-

Rozvoj cyklodopravy na Policku (16RRD05-0011)

137 000,-

Rozvoj cyklodopravy na Policku (18RRDU2-0012) 

1 350 000,-

 

Královéhradecký kraj přidělil Městu Police nad Metují dotaci na realizaci projektu "Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují č. p. 108 - 3. etapa" (ev. pod č. 17RGI02-0344)
v celkové částce 1 500 000,- Kč.

V rámci 3. etapy došlo k provedení nástavby nad přízemím v severní části přístavby budovy (nad učebnami bicích). Do nástavby je umístěna učebna zvukové tvorby a sklad v 2. NP a učebna houslí a sklad ve 3. NP.

 

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


ŠKODA AUTO a. s. podpořilo město Police nad Metují darem ve výši 90.000,- Kč v rámci grantového programu "Dopravní bezpečnost v obcích". Dar byl využit na realizaci projektu "Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenské náměstí a autobusové nádraží" (DBO-17-012-SP).

 

ŠKODA AUTO a. s.


POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V ROCE 2017

V roce 2017 Město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci v celkové částce 1 607 000,- Kč.

Jednotlivé podpořené projekty jsou:

Název projektu  Obdržená dotace v Kč
Rozšíření řidičského oprávnění pro
JPO II Police nad Metují (17RRD12-0006)
20 000,-
70. Polické divadelní hry (17KPG01-0042) 28 000,-
Tvořivé dílny Muzeum papírových modelů v roce 2017 (17SMR03-0012) 20 000,-

Rozšíření a zkvalitnění služeb a vybavení TIC Police nad Metují (17CRG04-0020)

39 000,-

 

Královéhradecký kraj přidělil Městu Police nad Metují dále dotaci na reailizaci projetku "Rekonstrukce a přístavba ZUŠ Police nad Metují (ev. pod č. 17RGI02-0019)
v celkové částce 1 500 000,- Kč.

Cílem projetku je rekonstrukce a přístavby Základní umělecké školy v Polici nad Metují.
V rámci rekonstrukce dojde k úpravám střechy, podkroví a zajištění vnitřního vybavení učeben.

 

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V ROCE 2016

V roce 2016 Město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci v celkové částce 414 760,- Kč.

Jednotlivé podpořené projekty jsou:

Název projektu  Obdržená dotace v Kč
Tvořivé dílny v muzeum papírových modelů 19 000,-
Rozšíření služeb TIC v Polici nad Metují 41 500,-
69. Polické divadelní hry 25 000,-
Rozvoj cyklodopravy na Policku 137 000,-
Vodní nádrž - Hony

192 260,-

 

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


Oprava komunikace v Hlavňově za finanční podpory z Královéhradeckého kraje

Projekt "Údržba vozovky místní komunikace Hlavňov" vznikl na základě poškození místní komunikace vlivem objízdné trasy v loňském roce při uzavírce silnici II./303 Police nad Metují - Bukovice. Neúměrnou zátěží došlo ke značným poškozením silnice. Na konci roku 2014 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo poskytnutí účelových dotací obcím, dotčeným objízdnou trasou uvedené stavby.

Po zvolení optimálního způsobu řešení dané opravy byly v tomto roce práce započaty. Stavbu provádní firma STRABAG a. s. Hradec Králové.

Ceklové náklady jsou ve výši 1 575 081,- Kč, z toho Královéhradecká podpora činí 515 000,- Kč.

Fotodokumentace:

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


Finanční podpora z Královéhradeckého kraje

V letošním roce bude řada projektů realizovaných městem Police nad Metují podpořena Královéhradeckým krajem. Celkem z rozpočtu kraje k nám doputuje 302 000,- Kč, za které děkujeme! Přehled podpořených projektů je v následující tabulce:

 

Název projektu

Obdržená dotace v Kč

Tvořivé dílny – 15SMR02-0021

10 000,-

Hlavňov – vesnice pod Hvězdou – 15KPG03-0008

20 000,-

68. Polické divadelní hry – 15KPG01-0104

15 000,-

Profesionalizace a vybavení TIC Police nad Metují – 15CRG04-0006

37 000,-

Zabezpečení akceschopnosti JSDH – 15JPO01-0017

220 000,-

 

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


Rekonstrukce místní komunikace na pozemku p. č. 995/1 v k. ú. Police n. M.

 V průběhu měsíce sprna a září 2013 proběhl výběr na nejvhodnějšího dodavatele stavby "Rekonstrukce místní komunikace na pozemku p. č. 995/1 v k. ú. Police nad Metují", a to formou zakázky malého rozsahu. Zadavateli, tj. městu Police nad Metují, byly předloženy celkem 4 nabídky, z nichž byla vybrána ta nejvhodnější, a sice nabídka společnosti SMI-ČR group, s. r. o. se sídlem v Broumově.

Na přelomu měsíce  září a října byla samotná rekonstrukce zahájena. Komunikace byla v rámci návrhu rozdělna na 2 větve. Větev č. 1 zaíčná od ulice 17. listopadu úsekem tvořeným stávajícím betonovým krytem a pokračuje štěrkovým povrchem podél provozovny společnosti Hauk. Větem č. 2 tvoří úsek od křižovatky směrem do areálu bývalé cihelny a má rovněž štěrkový povrch. Z toho vyplynuly 2 návrhy opravy této místní komunikace. V místech stávající betonové vozovky došlo k odfrézování části povrchu a položení nové ložné a obrusné vrstvy ve zbytku místní komunikace se provedla nová konstrukce asfaltové vozovky. Veškeré upravené plochy plynule navazují na okolní terén a jsou uvedeny do řádného stavu. Součástí této akce bylo i provedení odvodnění povrchu asfaltové komunikace a zemní pláně.

Fotodokumentace:

Rekonstrukce MK u Hauka Rekonstrukce MK u Hauka 2

Celkové náklady jsou 2.200.000,- Kč bez DPH. Podpora Královéhradeckého kraje je ve výši 1.300.000,- kč.

Prostřednictvím finanční podpory Královéhradeckého kraje došlo k revitalizace dopravní sítě v Polici nad Metují, což jde ruku v ruce se zaměstnaností a konkurenceschopností tohoto regionu.

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.