Město Police nad Metují
Police nad Metují

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců pečovatelské služby v Polici nad Metují

I. Základní ustanovení

 • účelem etického kodexu je stanovit pravidla všech zaměstnanců pečovatelské služby a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat
 • posláním pečovatelské služby je zajistit občanům z cílové skupiny důstojný život ve vlastním prostředí tak dlouho, dokud bude rozsah služeb dostačující, nebo dokud nepomine nepříznivá sociální situace. Cílem služby je poskytovat uživatelům takovou podporu a služby, které jim umožní zachovat si v přirozeném prostředí dosavadní způsob života v co nejvyšší míře
 • zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřena v Chartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony České republiky a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání


II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

 • pomáháme lidem, kteří o naší pomoc požádají (a zároveň splňují podmínky k zavedení pečovatelské služby), a to bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení
 • chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti, s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby
 • respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k ohrožení jeho života
 • každý člověk je pro nás rovnocenným partnerem
 • zaměstnanci pečovatelské služby nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění


III. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli a ke spolupracovníkům

 • zaměstnanci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla, co možná nejvyšší
 • pokud si pracovník není jist, zda je některá jeho další činnost slučitelná s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným
 • zaměstnanci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů
 • základem vztahů mezi pracovníky je vzájemné čestné, slušné a společensky korektní chování
 • kritické připomínky vůči ostatním zaměstnancům pečovatelské služby jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před klientem či žadatelem o službu
 • všichni zaměstnanci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a svého zaměstnavatele, i v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti
 • zaměstnanci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese

Etický kodex je součástí platných vnitřních předpisů pečovatelské služby a je pro všechny zaměstnance závazný.