Město Police nad Metují
Police nad Metují

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců pečovatelské služby (dále jen PS) v Polici nad Metují

 

I. Základní ustanovení

 • účelem etického kodexu je stanovit pravidla všech zaměstnanců PS a informovat veřejnost o chování, teré je oprávněna očekávat.
 • posláním PS je umožnit občanům setrvat co možná nejdéle vjejich přirozeném prostředí, usnadnit jim život ve stáří a žít běžným způsobem života
 • zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny vChartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony České republiky a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.


II. Etické zásady ve vztahu ke klientů

 • pomáháme lidem, kteří o naší pomoc požádají, bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení
 • chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako kjedinečné lidské bytosti spochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby
 • respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo kohrožení jeho života
 • každý člověk je pro nás rovnocenným partnerem
 • zaměstnanci PS nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění


III. Etické zásady ve vztahu ke svému zaměstnavateli a ke svým spolupracovníkům

 • zaměstnanci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků korganizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se to, aby úroveň služeb byla, co možná nejvyšší
 • pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou svýkonem práce vorganizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným
 • zaměstnanci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů
 • základem vztahů mezi pracovníky je vzájemné čestné, slušné a společensky korektní chování.
 • kritické připomínky vůči ostatním zaměstnancům PS jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před klientem či žadatelem o službu
 • všichni zaměstnanci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a svého zaměstnavatele, i vmimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru vočích veřejnosti
 • zaměstnanci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese

Etický kodex je součástí platných norem a pro zaměstnance PS je závazný.