Město Police nad Metují
Police nad Metují

Městská policie

Obecní policie je orgánem obce.                             

                                                                            

         znak1    znak2     znak3      

 

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:30 - 9:00  14:00 15:00
 • Středa 8:00 - 9:00  14:00 - 15:00

Kontakty

Vedoucí strážník:
Zima Petr
Tel.: 498 100 917, mob. 602 117 156
Email: zima@policenm.cz

Strážník:
Valchař Jaroslav
Tel. 491 541 115, mob. 602 280 065
Email.: valchar@policenm.cz

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon.
Každý má právo obracet se na strážníka s žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
Úkoly obecní policie v obcích, které jsou městy, plní městská policie.

 

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se ve stanoveném rozsahu na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na  pozemních komunikacích
 • ukládá a vybírá pokuty za přestupky příkazem na místě

 

Jedná se především o tyto přestupky:

 • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • proti veřejnému pořádku
 • proti občanskému soužití
 • proti majetku
 • proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 • další přestupky specifikované v zákoně o přestupcích, včetně zákazu prodávání tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

K této činnosti městská policie využívá oprávnění daná zákonem o obecní policii při splnění povinností vyplývajících rovněž ze zákona.
Podmínka pro výkon povinností a oprávnění strážníka je, mít platné osvědčení, které je vydáváno na dobu pěti let, poté následuje zkouška odborné způsobilosti před komisí z ministerstva vnitra.
Činnost městské policie se řídí zejména zákonem č. 553/1991 o obecní policii, zákonem č. 251/2016 o některých přestupcích, zákonem č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích, zákonem č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, trestní zákoník, trestní řád a jiné.

 

MP

 

parkovné