Město Police nad Metují
Police nad Metují

Evropské projekty

POSKYTNUTÍ DOTACE Z 

INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

V ROCE 2019

Projekt „Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží, SO 02 Autobusové nádraží“  řeší problém bezpečnosti chodců a silničního provozu v ulici 17. listopadu a ulici Nádražní v Polici nad Metují. Rovněž řeší problém hlavní křižovatky před vjezdem na náměstí, která je málo přehledná.

V současné době je křižovatka místní komunikace ul. 17. listopadu se silnicí III/303 16 velmi prostorná a z hlediska bezpečnosti silničního provozu také nebezpečná. Umožňuje velmi rychlý průjezd vozidel ve směru z Bezděkova n. Met. na náměstí v Polici n. Met. Chodník (v ul. 17. listopadu) podél čp. 75 a 268 je úzký v šířce cca 1,3m. Vjezd do slepé bezejmenné uličky u č.p.377 je prostorný a bez organizace dopravy, řidiči často parkují v prostoru tohoto vjezdu.

Stavební úpravy zvýší bezpečnost silničního provozu na silnici III/303 16 v úseku cca km 4,415 až 4,540. Díky těmto stavebním úpravám bude zajištěn bezpečný pohyb chodců i silniční dopravy a zpřehlední se hlavní křižovatka před vjezdem na náměstí.


POSKYTNUTÍ DOTACE ZE 

STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V ROCE 2019

sfžp

V letošním roce začne město Police nad Metují realizovat projekt „Protipovodňová opatření pro město Police nad Metují“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, v rámci 97. výzvy.

Předmětem podpory je realizace lokálního výstražného a varovného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu. V rámci LVVS budou instalovány nové a aktualizovány stávající hlásné profily vodních toků a srážkoměrné stanice, instalována rotační siréna, bezdrátové hlásiče, reproduktory, bezdrátová ústředna a vysílací pracoviště. DPP bude zpracován podle současných požadavků MŽP v prostředí GIS, s napojením na Povodňový informační systém POVIS a povodňové komise okolních obcí a složek IZS. Realizací tohoto projektu by mělo dojít k vytvoření účinného a spolehlivého nástroje prevence a výstrahy, který zajistí včasné varování a tím i ochranu obyvatel a minimalizaci škod.    

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4.352.772,93 Kč

Dotace EU: 3.046.941,05 Kč (cca 70 %)  

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. prosince 2021

Projekt je registrován pod č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008319.


POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU  SOUDRŽNOSTI

V ROCE 2019

logo

V letošním roce bude město Police nad Metují realizovat projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v Polici nad Metují“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Fondu soudržnosti, Operačního programu Životní prostředí, v rámci 103. výzvy.

Předmětem podpory je pořízení domácích kompostérů a kontejneru na textil. Kompostéry budou zapůjčeny občanům, kteří v nich budou kompostovat rostlinný biomateriál a vzniklý kompost budou využívat na svých pozemcích. Tím budou předcházet vzniku odpadu. Kontejner na textil bude umístěn na veřejném sběrném stanovišti a sesbíraný textil bude použit pro další využití. Tímto bude rovněž předcházeno vzniku odpadu. Realizací tohoto projektu by mělo dojít ke snížení produkce odpadů o cca 104,55 t/rok.   

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 720 686,- Kč

Dotace EU: 612 583,- Kč (85 %)  

Datum plánovaného ukončení projektu: 30. září 2019

Projekt je registrován pod č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008563.


POSKYTNUTÍ DOTACE Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

V ROCE 2018

EU

SSS

 

Na základě výzvy MAS Stolové hory obdrželo Město Police nad Metují dotaci z Evropského sociálního fondu na projekt "Příměstské tábory v Polici nad Metují" ev. pod č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008131 ve výši 513 000,- Kč.

Projekt je zaměřen na podporu celkem 18 příměstských táborů v Polici nad Metují, které se budou konat v období (2018-2021).


POSKYTNUTÍ DOTACE Z 

EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

V ROCE 2018

 

f

h

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednicvím Euroregionu Glacensis

 

Město Police nad Metují v letošním roce mimo jiné realizuje dotační projekt s názvem Tradice v novém hávu. Tento projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Dotace ve výši 29 684EUR je určena na projekt, který se zabývá spojením dvou muzeí v pohraničí. Muzeem papírových modelů a Muzeem dávného kupectví ve Svídnici. Obě tato muzea jsou jediná svého druhu v Evropě. Uchovávají a pečují o významný kus naší historie z pohledu obchodu a modelářství. Muzea v letošním roce slaví výročí, proto je podtitulem tohoto projektu 50 plus 5. Dotace byla určena na rozvoj propagace kulturních aktivit společného pohraničí za účelem zvýšení návštěvnosti. Spolupráce muzeí povede v dlouhodobém horizontu k součinnosti podobných institucí v pohraničí a dalším novým formám spolupráce.

Muzeum papírových modelů vytvořilo přímo v expozici nové pracoviště, jehož součástí je 3D tiskárna, plottr. Polská strana pořídila audioprůvodce včetně příslušenství. Obě muzea zavedla wifi po celé budově, a QR kódy v expozici u významných exponátů. Obě muzea část webu přeloží do druhého jazyka. V Muzeu papírových modelů dále vznikl kout – zázemí pro maminky s nejmenšími dětmi. Interaktivní hravé prvky od Jaroslava Soumara a Miloše Noska, zvukové efekty a nové osvětlení vitrín. Z projektu vznikl také kinosál.

Samotný projekt končí 4. dubna společným setkáním realizačního týmu ve městě Swídnice. Udržitelnost projektu je pět let. Cílem projektu je ze stálých expozic vytvořit atraktivní místo pro současného diváka, který klade vysoké nároky jak na audiovizuální stránku tak na edukativní. Obě muzea jsou unikátní a sídlí v zajímavé turistické lokalitě, cílem projektu je provázat činnosti muzeí a spolupracovat především v oblasti propagace. Pozitivní vliv projektu očekáváme především ve zvýšení návštěvnosti mladé generace.

 

 

xxx

sd


POSKYTNUTÍ DOTACE Z 
INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

V ROCE 2018

Projekt „Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt je zaměřen na stavební úpravy a přístavbu objektu ZUŠ v Polici nad Metují - vybudování odborných učeben včetně pořízení vybavení (učebna digitálních technologií, učebna uměleckých řemesel) a dále zajištění bezbariérovosti celé budovy. Učebny, technika a vytvořené pedagogické postupy budou zároveň využity pro celoživotní vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodovědných, technických a řemeslných oborů a schopností práce s digitálními technologiemi vč. výuky cizích jazyků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. V prostorách ZUŠ je rekonstruována odborná učebna pro řemeslnou práci/keramická dílna, která bude vybavena novou keramickou pecí a multiboardem pro názornou výuku. Dílna a přípravna materiálu bude vybavena příslušným pracovním nábytkem (pracovní stoly, skříně, skříňky na nářadí apod.)

Odborná PC učebna/učebna digitálních technologií, která bude také sloužit jako učebna výuky cizího jazyka, bude vybavena základním vnitřním vybavením (skříně, stoly, židle, regály apod.), moderním materiálně-technickým vybavením (výpočetní technika -– tablety s příslušenstvím, výukový software, datový server, výukový SW, monitor, velkoplošná TV s multimediálním centrem pro sdílení výukového obsahu, dataprojektor, apod.)

Přístavbou spojovacího objektu vznikne bezbariérový přístup do všech podlaží v rámci obou objektů ZUŠ (1. NP – 4.NP), a to formou výtahu a přístupových chodeb do jednotlivých odborných učeben ZUŠ.

Projekt dále řeší ve vnějších prostorách ZUŠ úpravy venkovního prostranství včetně ozelenění (vytvoření odpočinkové zóny pro žáky školy, vybudování chodníčků, osázení tohoto prostoru zelení, včetně pořízení základního mobiliáře – lavičky, odpadkové koše apod.).

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací program. Ukončení celého projektu se plánuje na květen 2018.


POSKYTNUTÍ DOTACE Z 
INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

V ROCE 2017publicita

V roce 2017 Město Police nad Metují získlo dotaci z EU na projekt "Stavební úpravy požární zbrojice Police nad Metují" (ev. pod č.  CZ.06.1.23/0.0./0.0./16_055/0002015) ve výši
7 018 706,16 Kč.

Cílem je zajištění adekvátní odolnosti požární zbrojnice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům tak, aby JPO II Police nad Metují mohla plnit své úkoly. Objekt požární zbrrjnice bude zrekonstruován tak, aby při jakékoliv mimořádné události byla jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO II schopna rychlého zásahu a pomoci. Dalším důležitým cílem projektu je rychlejší koordinace odezvy JPO II Police nad Metují na potřeby obyvatelstva v případech nouze.

zbrojice

zrojice


POSKYTNUTÍ DOTACE Z 
INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

V ROCE 2016publicita

V rámci vyhlášené výzvy "Technika pro integrovaný záchranný systém" obdrželo Město Police nad Metují dotaci z EU na projekt "Zvýšení akceschopnosti JPO II Police nad Metují" (ev. pod č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000413) ve výši 1 099 602,- Kč na pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí.

Hlavním cílem je zvýšení kvality a zlepšení podmínek během odstaraňování škod vyvolaných neočekávanou, mimořádnou událostí prořízemín nového dopravního vozidla. V rámci tohoto cíle dojde ke zvýšení efektifity, akceschoponsti a mobility jednotky požární ochrany. Další cíl je kladen na zmírnění ohrožení lidského života, zdraví, životního prostředí a škod na majetku.

Nové hasičské auto

Nové hasičské auto


MEZINÁRODNÍ MODELÁŘSKÉ DNY (03/2013 – 12/2013)

Projekt „Mezinárodní modelářské dny” je jednostranným porjektem, jehož partnerem je Gmina Radków. Projekt bude spočívat v realizaci následujících aktivit:

  1. Mezinárodní modelářská soutěž,
  2. Modelářská dílna pro děti,
  3. Výstava soutěžních modelů,
  4. Tvorba materiálů a předmětů pro propagaci papírového modelářství a projektu.

Tento projekt má jasný přeshraniční dopad, jelikož jeho cílem je realizace společných aktivit v oblasti papírového modelářství, ve které jsou právě polští partneři mistry, a prohloubení dosavadního partnerství. Veškeré výstupy projektu budou účelně sloužit k propagaci projektu a spolupráce obou partnerů v oblasti, která je pro ně koníčkem. Výstupy budou jak v českém, tak i v polském jazyce.

V neposlední řadě má tento projekt vliv na intenzivnější spolupráci všech partnerů projektu a napomáhá jim s překonáním jazykových bariér.

Hlavním cílem tohoto projektu není jen propagace a zvýšení povědomí o „dávno zapomenutém” papírovém modelářství na území česko-polského regionu, ale především rozvoj spolupráce, partnerství a společených aktivit, zájmů mezi českými a polskými modeláři.

Projekt je také zaměřen na děti, ve kterých se pokusí o rozvoj jemné motoriky, trpělivosti a kreativity.

Prostřednictvím projektových aktivit dojde k urdžitelné spolupráci s polským partnerem, vytvoření zázemí pro další realizaci aktivit se stejným charakterem a snahou žadatele bude i trvalé zasazení projektu do každoročního kulturního programu.

Celkové náklady jsou 8.139,- EUR, z čehož byla městu Police nad Metují přislíbena dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis ve výši 6.918,- EUR (tj. 85% z celkových nákladů).


Snížení energetické náročnosti

budov ZŠ Police nad Metují (04/2013 – 10/2014)

Předmětem vlastní stavby jsou stavební úpravy 4 objektů komplexu budov základní školy v Polici nad Metují (1. a 2. stupeň, družina, tělocvična). Plánované úpravy zahrnují dodatečné systémové zateplení pláště budovy, povrchové úpravy stěn a výměny výplní (oken a dveří). Pro zateplení stěn bude použit atestovaný zateplovací systém s pěnovým polystyrenem. Nová okna budou s izolačním dvojsklem. Zároveň dojde k zateplení střešní konstrukce pěnovým polystyrenem. Realizací projektu celý komplex budov splní požadavky na zajištění úspor energií.

Cílem projektu je zajištění úspor energií v budovách základní školy (budova v majetku města Police nad Metují), prostřednictvím zlepšení energetických vlastností obálky. A dále také výrazné snížení spotřeby energií nezbytných na vytápění celého objektu.

Celkové náklady jsou ve výši 24 mil. Kč, z čehož je přislíbena dotace z OP ŽP, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v maximální výši 11.292.600,- Kč. Konečná výše dotace se bude odvíjet od celkových nákladů akce, které vyčíslí vítězný dodavatel stavby.