Město Police nad Metují
Police nad Metují

Standardy SPOD

Výkon sociálně-právní ochrany dětí

K výkonu sociálně-právní ochrany dětí je pověřen Městský úřad v Náchodě jako obec s rozšířenou působností. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje do 18 let věku dítěte, a to bezplatně.

Některé činnosti vykonává i Městský úřad v Polici nad Metují. Jedná se o tyto činnosti:

 • Vyhledává ohrožené děti
 • Působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
 • Projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově
 • Projednává s dítětem nedostatky v jeho chování
 • Sleduje, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující
 • Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství
 • Pokud se dozví skutečnostech svědčících o tom, že je některé dítě (děti) ohrožené, oznamuje to obecnímu úřad u obce s rozšířenou působností 
 • Na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností sleduje dodržování výchovných opatření, o kterých tento úřad rozhodl
 • Zabezpečuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jeho věku, o přijatých opatřeních neprodleně informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností
 • Spolupracuje s OSPOD, školami a školskými zařízeními, PČR a MP případně dalšími orgány veřejné moci a s poskytovateli sociálních služeb pro rodiny s dětmi, vytváří podmínky pro preventivní aktivity
 • Zpracovává standarty kvality sociálně-právní ochrany

Výkon SPOD zajišťuje: Mgr. Olga Landová, vedoucí sociálního odboru MěÚ Police nad Metují, sociální pracovnice

Adresa: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, 1.patro, č. dv. 24
Kontakt: tel. 491 509 995, mobil 775 442 409, e-mail: landova@policenm.cz

Úřední dny: pondělí 7:30 – 11:30, 12:00 – 17:00
                      středa   7:30 – 11:30, 12:00 – 17: 00   

 

Kontakty na vybrané pracovníky SPOD Městského úřadu Náchod:

Bc. Jana Košteynová – vedoucí oddělení, tel. 491 405 430, e-mail: j.kosteynova@mestonachod.cz

Bc. Helena Slováková – opatrovnice pro obvod Police nad Metují a obce, tel.491405472, e-mail: h.slovakova@mestonachod.cz

Bc. Iveta Truhlářová – kurátorka pro mládež pro obvod Police nad Metují a obce, tel. 491 405 436, e-mail: i.truhlarova@mestonachod.cz

Mgr. Pavla Krausová – náhradní rodinná péče, tel. 491 405 432, e-mail: p.krausova@mestonachod.cz

Mgr. Ivana Vaňková – náhradní rodinná péče, tel. 491 405 425, e-mail: i.vankova@mestonachod.cz

Kritéria standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ Police nad Metují

Obsah:
Standard 4 - kriterium 4a
Standard 7 - kriterium 7a
Standard 13 - kriterium 13 a, 13 b
Standard 14 - kriterium 14 a

 

Název standardu: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

4a

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany

 • V rámci organizační struktury MěÚ v Polici nad Metují je výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřena vedoucí sociálního odboru, která je zároveň sociálním pracovníkem. Rozsah agendy je stanoven v náplni práce.
 • Počet sociálních pracovníků stanoví Rada města Police nad Metují.
 • V případě nepřítomnosti zastupuje vedoucí sociálního odboru pověřenou výkonem SPO v nezbytném rozsahu sociální pracovnice pečovatelské služby.
 • Náplň práce je uložena u tajemníka úřadu.

 

Název standardu: Prevence

7a

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

 • Pracovník pověřený výkonem sociálně-právní ochrany na MěÚ v Polici nad Metují je v pravidelném kontaktu s pracovníky OSPOD MěÚ v Náchodě na pozicích opatrovník, pracovník náhradní rodinné péče a kurátor pro mládež, v odůvodněných případech se účastní nebo sám organizuje případové konference
 • Provádí depistáž, úzce spolupracuje se Základní školou v Polici nad Metují, dětskou lékařkou, městskou i státní policií
 • Spolupracuje se sociálními službami pro rodiny s dětmi, především s organizací Aufori a Salinger
 • Spolupracuje s dalšími orgány státní moci – soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba, Úřad práce v Náchodě
 • Provádí sociální šetření a návštěvy v rodinách nebo vede jednání v kanceláři MěÚ v Polici nad Metují, na žádost obce s rozšířenou působností vykonává uložená výchovná opatření
 • Monitoruje situaci ve městě v souvislosti s výskytem sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže, navrhuje vhodná preventivní opatření a programy, spolupracuje s Týmem pro mládež okresu Náchod, je tajemníkem sociální, zdravotní a bytové komise
 • Prověřuje všechna oznámení včetně anonymních a vyhodnocuje, zda se jedná o dítě ohrožené podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění
 • Poskytuje nezbytnou pomoc každému dítěti, které se na orgán SPOD obrátí s žádostí o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv dle § 8 zákona o SPOD. Disponuje kontakty pro zajištění nebo zprostředkování pomoci. V případě potřeby prostřednictvím PČR kontaktuje OSPOD na pohotovostním telefonu tak, aby byla zajištěna pomoc dítěti. Má k dispozici mobilní telefon i mimo pracovní dobu.  

 

 

Název standardu: Vyřizování a podávání stížností

13a

Orgán sociálně právní ochrany má zpracovaná pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.

Kdo může podat stížnost?

 • Každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech a oprávněných zájmech (a to i dítě, bez doprovodu rodičů)

Na co si můžete stěžovat?

 • Na pracovní postup pracovníka orgánu SPO
 • Na chování pracovníka
 • Na způsob nebo kvalitu poskytnutých informací (obsah nebo rozsah poradenství)

Způsob podání stížnosti

 • Písemně na adresu úřadu – MěÚ Police nad Metují, Masarykova náměstí 98, 54954 Police nad Metují, nebo prostřednictvím datové schránky 3shbrwf
 • Ústně, pokud lze stížnost vyřídit ihned, nebo ústně do protokolu
 • Anonymně do schránky umístěné v přízemí budovy MěÚ

Přijímání, evidence a vyřízení stížnosti

 • Stížnosti týkající se SPO vyřizuje tajemník úřadu, viz adresa úřadu nebo tel. kontakt: 491541113, Ing. Pavel Pohner
 • Tajemník úřadu eviduje všechny podané stížnosti
 • Stížnost je vyřízena bez zbytečných průtahů nejpozději do 60 dnů
 • O výsledku stížnosti je stěžovatel písemně vyrozuměn
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může obrátit na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 817 111,e-mail:posta@kr-kralovehradecky.cz

 

13b

 

Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.

 

 • Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností jsou zveřejněna na webových stránkách města Police nad Metují
 • Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností jsou součástí informačního letáku, který je dostupný na nástěnce sociálního odboru, ve vstupních prostorách úřadu v 1.patře a v kanceláři vedoucí sociálního odboru

Název standardu: Návaznost výkonu SPOD na další fyzické a právnické osoby

14 a

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.

Pracovník pověřený výkonem SPO má zmapovanou síť poskytovatelů sociálních služeb i jiných subjektů důležitých pro spolupráci při výkonu SPOD. Klientům může doporučit nebo zprostředkovat potřebné služby. Seznam spolupracujících subjektů a kontakty na tyto služby (viz příloha) jsou pravidelně aktualizovány, nejméně 1 x ročně. Pracovník pověřený výkonem SPO má k dispozici Adresáře poskytovatelů sociálních služeb na Náchodsku, dále může při zprostředkování nebo doporučení vhodné služby využít Registr poskytovatelů sociálních služeb dostupný na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Pracovník pověřený výkonem SPO spolupracuje při tvorbě strategického plánu města v sociální oblasti. Doporučuje RM a ZM vhodná opatření v oblasti péče o rodiny s dětmi, SPO, prevence sociálně-patologických jevů apod.

 

 

Zpracovala: Mgr. Olga Landová
Schválil: Ing. Pavel Pohner
Platnost od: 1.8.2019
Revize:

 

Seznam spolupracujících subjektů:

 

Název: OSPOD Náchod
Adresa: Zámecká 1845, 547 01, Náchod
Kontaktní osoba: Bc. Jana Košteynová, vedoucí oddělení, tel: 491 405 430

 

Název: Rodinná a manželská poradna Náchod
Adresa: Hudrálkova 432, Náchod
Tel.: 491 426 128,   491 427 695
Web: http://poradnahk.webnode.cz/kontakt/nachod/

Poskytuje rodinnou, párovou i individuální terapii, asistované kontakty dětí s rodiči, doprovázení pěstounských rodin, rodičovské a dětské terapeutické skupiny

 

Název: Poradna Nomia – dětské krizové centrum, poradna pro oběti násilí
Adresa: Třída Edvarda Beneše 575, Hradec Králové
Tel: 608 824 104, 495 262 214
Web: www.nomiahk.cz

Rodinná, párová, individuální a skupinová terapie, pomoc při řešení rozvodových konfliktů, asistované kontakty

 

Název: Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Adresa: Kotěrova 847, Hradec Králové
Tel: 495 530 033, 774 591 383
Web: intervencni.centrum@hk.caritas.cz
http://www.domacinasili-ic.cz/

Právní, psychologické a sociální poradenství pro oběti domácího násilí

 

Název: Probační a mediační služba – středisko Náchod
Adresa: Palachova 1303, Náchod
Tel: 491 443 543 mobil: 733 788 970
Web: www.pmscr.cz

 

Název: Pedagogicko- psychologická poradna Královehradeckého kraje, pracoviště Náchod
Adresa: Smiřických 1237, Náchod
Tel: 491 426 036,  491 427 418   mobil: 777 868 411  mobilní tel.vedoucího pracoviště: 777 831 666
Web: www.ppnachod.cz

Diagnostika, poradenství v oblasti poruch učení, školní zralosti, profesního zaměření

 

Název: Středisko výchovné péče Kompas
Adresa: Smiřických 1237
Tel: 491 424 390
Web: www.svpkomas.cz

Řešení výchovných problémů dětí, práce s rodinou, skupinová terapie

 

Název: Sv. Anna Domov pro matky s dětmi
Adresa: Borská 621, Náchod
Tel: 491 427 746
Web: www.charitanachod.cz

Azylové bydlení pro matky s dětmi

 

Název: Most k životu (azylový dům pro matky s dětmi)
Adresa: Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3
Tel: 499 841 998 mobil: 777 303 115
Web: http://www.mostkzivotu.cz/

Azylový dům s možností krizového lůžka

 

Název: Občanské sdružení CEMA Žamberk, Domov na skalkách (domov pro matky s dětmi, krizové lůžko)
Adresa: ČSA 728, 564 01 Žamberk
Tel: 465 321 295, 465 321 327
Web: www.cema-nno.cz

 

Název: Domov pro matky s dětmi- azylový dům
Adresa: Velká 7, 503 41 Hradec Králové
Tel: 495 221 810, 777 737 610
Web: www.charitahk.cz

Azylový dům s možností krizového lůžka

 

Název: Dům na půl cesty Náchod
Adresa: Mlýnská 189, Náchod, 547 01
Tel: 491 423 710, 777 344 733
Web: http://www.charitanachod.cz

Azylové bydlení pro mladé lidi od 18 do 26 let

 

Název: Salinger, z.s. (pověřená osoba pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, sanace rodiny)
Adresa: Gočárova Třída 760, 500 02 Hradec Králové 2
Tel: 495 267 249, 777 041 030
Web: http://www.salinger.cz/sdruzeni-salinger/index.php

 

Název: Aufori, o.p.s.
Adresa: Ak. Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 773 194 391
Web: www.aufori.cz

Terénní sociální služba pro rodiny a jednotlivce, pomoc při překonání problémů s bydlením, prací, dluhy a péčí o děti, které jsou způsobeny chudobou

 

Název: Občanská poradna Náchod
Adresa: Kamenice 113, Náchod (pasáž Magnum)
Tel: 734 370 960
Web: www.ops.cz

 

Název: Péče o duševní zdraví, středisko Náchod (pomoc lidem s duševním onemocněním, poradenství, doprovázení)
Adresa: Tyršova 59, Náchod
Tel.: 467 070 040, 778 526 210, pdz-na@pdz.cz

 

Název: MUDr. Lenka Kasíková (psychiatrická ambulance pro dospělé)
Adresa: Palackého 27, Náchod
Tel: 732 484 188

 

Název: Jana Jančíková, adiktologické poradenství
Adresa: Krásnohorské 672, Náchod
Tel: 732 381 400

 

Název: Riaps Trutnov - Manželská a rodinná poradna, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS, Stacionář a ambulance pro osoby s duševním onemocněním, léčba závislostí, kontaktní centrum pro uživatele návykových látek.
Adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
Tel: 499 814 890 nebo 731 441 264
Web: www.riaps.cz

 

Název: Psychiatrická ambulance pro děti a mládež- MUDr. Martin Správka
Adresa: Hurdálkova 432, Náchod
Tel: 491 423 342

 

Název: Psychiatrická ambulance pro dospělé- centrum duševního zdraví Náchod
Adresa:Elišky Krásnohorské 672, 547 01 Náchod
Tel: 491 423 342

 

Název: Laxus o.s. (sociální služby pro drogově závislé – poradenství a výměnný program)
Adresa: Říční 1252/3A, Hradec Králové 2, 500 02
Tel: 495 401 565
Web: www.laxus.cz

 

Název: Středisko Výchovné Péče Pyramida
Adresa: Sokolovská 145, Rybitví 533 54
Tel: 466 680 338
Web: http://www.svppyramida.cz/

Dobrovolné pobyty pro děti s poruchami chování

 

Název: Středisko výchovné péče Návrat Hradec Králové
Adresa: Říčařova 277, 500 03 Hradec Králové
Tel: 495 541 374, 739 401 363
Web: http://www.svphk.cz/

Dobrovolné pobyty pro děti s poruchami chování

 

Název: Dětský diagnostický ústav Hradec Králové
Adresa: Říčařova 277, 503 01 Hradec Králové
Tel: 495 211 809, 737 819 317
Web: http://www.ddu-hk.cz/

 

Název: Ordinace klinického psychologa Mgr. Cozlová - COGNITIO
Adresa: Poliklinika Náchod, Němcové 738
Tel: 774 930 092

 

Název: Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Adresa: R.A. Dvorského 1710, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel: 499 622 280, 499 620 075
Web: http://www.detskecentrumdk.cz/

 

Název: Dětská ozdravovna Království, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Adresa: Nový Nemojov 150, 54461 Nemojov
Tel: 499 397 542
Web: http://www.ozdravovnakralovstvi.cz/

 

Název: manželé Hadašovi, Středisko komplexní terapie (rodinná a párová terapie)
Adresa: Kavčí plácek 121/1, 500 03 Hradec Králové
Tel: 605 714 948

 

Název: Úřad práce
Adresa: Kladská 1092 , 547 01 Náchod
Tel: 950 138 111
Web: www.uradprace.cz

 

Název: Diakonie Broumov, sociální družstvo
Adresa: Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov
Tel: 491 524 342

Materiální pomoc sociálně slabým rodinám a jednotlivcům

 

Název: NONA 92, o.p.s. – denní stacionář, sociální rehabilitace
Adresa: Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují
Tel: 491 472 694
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Hanušová

 

Název: Stacionář Cesta Náchod, z.ú.
Adresa: Vítkova 3, 547 01 Náchod
Tel: 494 948 808

Kontaktní osoba: Denisa Voborníková, ředitelka zařízení