Město Police nad Metují
Police nad Metují

Sociální odbor

 

Samostatná působnost

 • zajišťuje a řídí činnost pečovatelské služby
 • Správa bytového domu pro seniory Javor
 • Sociální práce v samostatné působnosti obce (sociální šetření před přidělením          bytu v bytovém domě pro seniory Javor apod.)
 • Evidence žádostí o přidělení městských bytů a bytů zvláštního určení (Javor)
 • Správa grantového programu Podpora sociálních služeb

 

Přenesená působnost

 • Sociální práce na obci pro cílové skupiny senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, dlouhodobě nezaměstnaní apod.
 • Poradenství, sociální šetření, depistáž, spolupráce s dalšími subjekty při řešení nepříznivé sociální situace klientů
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Výkon veřejného opatrovnictví
 • Rozhodnutí o zvláštním příjemci důchodu
 • Sociální pohřby
 • Spolupráce s MP a přestupkovou komisí při tvorbě soc. charakteristik pro Policii ČR a soudy
 • Zpracování projektů, analýz, statistik a výkazů spojených se sociální problematikou
 • Plánování sociálních služeb

 

Legislativa

Zákonné předpisy pro přenesenou působnost tohoto odboru:
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník