Město Police nad Metují
Police nad Metují

GDPR

Město Police nad Metují a ochrana osobních údajů

Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují,  IČ: 00272949, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o:

 1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:
  1. 1 Na základě plnění právních povinností/legislativy.
  2. 2 Pro splnění smlouvy mezi městem a subjekty těchto osobních údajů.
  3. 3 Na základě svobodně poskytnutého souhlasu.
  4. 4 Na základě oprávněného či veřejného zájmu správce.
 2. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent, tel.: 608 525 693, email: rejent@ictplus.cz
  1. 1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:
 1. účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
 2. zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,
 3. dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou

 1. 2 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 2. 3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 3. 4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.
 4. 5  Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.
 5. 6 Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.
 1. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných městem Police nad Metují, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu města a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.
 2. Upozorňujeme, že venkovní veřejné prostory města Police nad Metují jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, o jehož provozu Vás případně může informovat pověřenec pro ochranu osobních údajů.