Město Police nad Metují
Police nad Metují

Jednací řád osad. výborů

JEDNACÍ ŘÁD OSADNÍCH VÝBORŮ
(zřízených podle § 120 a násl. zákona o obcích)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Jednací řád osadních výborů upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování osadních výborů (dále jen OV).
 2. Jednací řád OV a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy výboru a dále pro osoby, které se s vědomím výboru jeho jednání zúčastní.
 3. Na základě § 120 zákona 128/2000 Sb., o obcích, zřizuje zastupitelstvo města OV v těchto částech města a určuje tyto počty členů:

Pěkov …….........................   5
Hlavňov ............................   7
Radešov ...........................   3

V případě nedostatečného počtu kandidátů mohou mít osadní výbory i nižší lichý počet členů, nejméně však 3.

 1. Ze své činnosti je OV odpovědný zastupitelstvu města.

 

Čl. 2
Ustanovení osadních výborů
 1. Členy OV mohou být občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části města, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem města. Zastupitelstvo města potvrdí jako členy osadního výboru ty členy, které si občané zvolí ve své části města.
 2. Předsedu OV zvolí zastupitelstvo města z řad členů OV.
 3. Funkce člena výboru zaniká:
  1. ukončením hlasování ve druhý den voleb, popř. nových voleb do zastupitelstva obce,
  2. okamžikem, ve kterém člen OV oznámí na zasedání zastupitelstva, že ze své funkce odstupuje,
  3. písemným oznámením o odstoupení z funkce člena OV, a to dnem, který člen výboru jako den odstoupení uvedl, jinak dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno orgánům obce nebo předsedovi OV,
  4. dnem následujícím po dni, ve kterém člen OV oznámil na jednání OV, že ze své funkce odstupuje; tato skutečnost se uvádí v zápisu z jednání OV; předseda OV o této skutečnosti informuje nejbližší zasedání zastupitelstva obce,
  5. úmrtím člena OV,
  6. odvoláním.

 

Čl. 3
Oprávnění osadního výboru
 1. OV je oprávněn:
  1. předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům zastupitelstva návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města
  2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města,
  3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům směřujícím k orgánům města, jejichž předkladatelé jsou občané s trvalým pobytem v části města, ve které byl OV zřízen
 2. Požádá-li při jednání zastupitelstva města předseda OV o slovo, musí mu být uděleno
 3. Spoluprací s osadními výbory je pověřen místostarosta. Ten a všechny další odbory městského úřadu jsou povinny zaslat předsedovi osadního výboru v dostatečném časovém předstihu informace o otázkách týkajících se jejich části města a požadovat po osadním výboru stanovisko pro orgány města.

 

Čl. 4
Svolávání výboru
 1. Osadní výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce.
 2. Jednání výboru svolává předseda po dohodě s ostatními členy formou usnesení, přijatém na jednání OV. Mimořádná jednání svolává předseda telefonicky nebo písemnou pozvánkou zaslanou 5 dní předem před konáním zasedání OV.
 3. Předseda je povinen svolat jednání výboru vždy, požádá-li o to nadpoloviční počet členů výboru písemnou formou.
 4. Termín konání zasedání OV zveřejní předseda OV:
 1.  na vývěsní tabuli v části obce, pro kterou byl OV zřízen, a to nejméně 5 dní před konáním zasedání.
 2. na internetových stránkách města

V oznámení vždy uvede dobu, po kterou bude jednání OV přístupné veřejnosti.

 

Čl. 5
Jednání výboru
 1. Účast členů na jednání OV je povinná. V případě neúčasti se členové výboru omlouvají telefonicky nebo jiným vhodným způsobem předsedovi, nejpozději však do okamžiku zahájení jednání OV.
 2. Jednání OV lze zahájit, je-li výbor usnášeníschopný, tedy je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Není-li výbor usnášeníschopný ani po uplynutí půl hodiny po stanoveném začátku jednání výboru, je jednání rozpuštěno.
 3. Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti, jím pověřený člen OV.
 4. Po zahájení jednání výboru seznámí předseda ostatní členy s návrhem programu jednání. Každý člen OV je oprávněn navrhnout doplnění nebo změnu programu.
 5. Jednání výboru o jednotlivých bodech programu spočívá v přednesení návrhu daného bodu, v projednání vznesených připomínek členů výboru, s cílem nalézt optimální řešení a vyjádřit je v konečném usnesení. Projednávání musí být vedeno snahou co nejobjektivněji posoudit danou záležitost tak, aby bylo možno přijmout konkrétní a jasné usnesení.
 6. Vlastní projednávání věci zařazené do programu jednání uvede předsedající nebo jím určená osoba (člen výboru nebo osoba účastnicí se jednání OV) a následně zahájí rozpravu k této věci. Do rozpravy se mohou členové výboru hlásit s návrhy, připomínkami a dotazy. Předsedající uděluje účastníkům rozpravy slovo v pořadí, v němž se o ně přihlásili. Slova se ujímá ten, komu bylo předsedajícím uděleno. Přitom je povinen hovořit k projednávané věci.
 7. Pokud již nejsou žádné dotazy, připomínky a návrhy, prohlásí předseda OV nebo jím pověřená osoba k vedení schůze rozpravu k tomuto bodu schůze za skončenou a podle potřeby se přikročí k hlasování o konečném usnesení.

 

Čl. 6
Rozhodování osadního výboru
 1. OV rozhoduje na svých jednáních o záležitostech, které jsou dány na základě § 121 zákona 128/2000 Sb. o obcích.
 2. OV na svých jednáních přijímá usnesení. Usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
 3. O způsobu hlasování rozhodne OV.
 4. Požadují-li příslušné orgány města pro své další rozhodování stanovisko OV, a ten věc do 30 dnů neprojedná, rozhodnou orgány města bez tohoto stanoviska dle svého uvážení.

 

 

Čl. 7
Účast jiných osob
 1. Minimálně 3 jednání OV v každém roce musí být rozdělena na část neveřejnou a část volně přístupnou veřejnosti, ve které OV přijímá podněty a připomínky občanů.
 2. Na neveřejné jednání OV mohou jeho členové přizvat k projednání určité záležitosti kteréhokoliv z občanů své části obce a požádat o účast zástupce orgánů města.
 3. Předseda OV má právo vykázat z jednání osobu, která svým chováním hrubě narušuje jednání OV

 

Čl. 8
Zápis z jednání
 1. O průběhu jednání pořizuje zapisovatel zápis dle vzoru uvedeného v příloze č. 1. Zapisovatele určí předseda OV, nebo jím pověřená osoba k vedení jednání.

 

 1. Zápis se pořizuje do 7 dnů po termínu konání jednání OV.

Zápis z jednání OV zašle předseda OV v uvedené lhůtě v elektronické podobě na adresu podatelna@policenm.cz a originál založí.

 

Čl. 9
Odměňování
 1. Předsedovi OV přísluší za výkon funkce měsíční odměna vyplácená na základě uzavřené pracovní dohody ve výši shodné s odměnou předsedů finančního a kontrolního výboru zastupitelstva.

 

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
 1. Tento jednací řád byl schválen na jednání zastupitelstva města Police nad Metují

dne 25. června 2014 a nabývá účinnosti 11. října 2014. Tímto dnem končí platnost Jednacího řádu osadních výboru schváleného ZM 26. 2. 2014.

 

 

 

 

Starostka :                                                                                         Místostarosta :

 

 


 

 

Příloha č.1 – vzor zápisu z jednání OV

 

Město Police nad Metují

ZÁPIS Z X. ZASEDÁNÍ OV …….. V ROCE xxxx

konaného dne xx. xx. xxxx v xx,xx hod. v …………………………… 

 

Přítomni:       
Nepřítomni:  
Program jednání :      

                                   1) …..
                                   ….
                                   x) …

 

USNESENÍ

 

01/X/2014
OV schvaluje …

                        Pro:                                         Proti:                           Zdržel se:       

Komentář k projednávanému bodu:

………
………

 

xx/X/2014
OV schvaluje …

                        Pro:                                         Proti:                           Zdržel se:       

Komentář k projednávanému bodu:

 

Diskuze:
………
………

 

 

 

Jednání OV bylo ukončeno ve xx.xx hodin.                            Zapsal: ……………………..

 

 

 

Předseda OV:                                                             Ověřovatel: