Město Police nad Metují
Police nad Metují

Kancelář starosty

 

Samostatná působnost

 • Provoz telefonní ústředny
 • Provoz podatelny MěÚ a evidence písemností
 • Vyřizování korespondence starosty a tajemníka, včetně ukládání právních předpisů a zápisů z jednání RM a ZM a jejich poskytování veřejnosti k nahlédnutí
 • Výběr poplatku za hlášení MR
 • Hlášení městského rozhlasu
 • Zpracování zápisů ze zasedání RM, ZM a jejich rozesílání
 • Distribuce PM a výběr poplatku za inzerci v PM
 • Zajišťování nákupu kancelářských potřeb pro MěÚ
 • Organizační zajištění zasedání ZM (pozvánky na zasedání RM a ZM, zajednání místnosti a výlep plakátů)
 • Stížnosti
 • Provoz a údržba osobních automobilů města
 • Správa informačního a komunikačního systému
 • Archiv, spisová služba
 • Evidence pokutových bloků
 • Zpracování daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Správa úřední desky MěÚ
 • Úklid a údržba MěÚ
 

Přenesená působnost

 • Přestupková řízení
 • Tvorba soc. charakteristik pro Policii ČR a soudy ve spolupráci s MP a přestupkovou komisí

 

Legislativa

Zákonné předpisy pro přenesenou působnost tohoto odboru:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích