Město Police nad Metují
Police nad Metují

Odbor výstavby (OV)

Samostatná působnost

 • Spolupráce při plánování investic
 • Spolupráce při hospodaření s majetkem
 • Zástup za pracovnici podatelny a sekretariátu


Přenesená působnost

 • Výkon činnosti obecného stavebního úřadu na území města Police nad Metují a obcí Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují., tj.:
 • vydává územně plánovací informace;
 • vede územní řízení a vydává příslušná rozhodnutí;
 • vydává územní souhlasy;
 • vede stavební řízení a vydává povolení k provedení staveb;
 • provádí kontrolní prohlídky;
 • projednává přestupky v oblasti stavebního řádu;
 • ověřuje projektové dokumentace (pro územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení, skutečné provedení staveb);
 • povoluje předčasné užívání staveb a zkušební provoz;
 • povoluje změny v užívání staveb;
 • povoluje nebo nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení;
 • povoluje reklamní zařízení;
 • vydává souhlasy s geometrickými plány (pro rozdělení nebo scelení pozemku).
 • Výkon funkce vodoprávního úřadu dle § 105 odst. 1 zákona 254/2001 Sb. o vodách
 • Výkon funkce silničního správního úřadu dle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
 • Ukládání povinnosti vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb připojit se na kanalizaci
 • Zápisy do registru územní identifikace adres a nemovitostí

 

 


 

Legislativa

Zákonné předpisy pro přenesenou působnost tohoto odboru:

zákon č.   13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 250/2019 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích