Město Police nad Metují
Police nad Metují

Socha Panny Marie

Za druhou sochou v Polici nad Metují, zobrazující Pannu Marii, se musíme vypravit na Strážnici. Vystoupáme-li ze silnice na Záměstí po kamenném schodišti na vrchol, staneme u sochy, která již přes 230 let pohlíží na město a které se v tzv. mariánské ikonografii dostalo přízviska „Assumpta" - tj. Nanebevzetí Panny Marie. Jak je již u mnoha soch v Polici pravidlem, ani v tomto případě o původu sochy mnoho nevíme. Snad že byla postavena roku 1776, což jednak dokládá P. Cyril Kaněra OSB ve svých „Pamětech farní osady polické" a rovněž také chronogram na podstavci sochy (DEI PARA IN CALOS ASSUMPTA PARTHENIA PIETAS EXCITAVIT). Evidenční list této zapsané kulturní památky města Police nad Metují (č. 1852) sice připisuje autorství této pozdně barokní plastiky slezskému sochaři Josefu Křesovskému, což může být pravda, protože v těchto letech na Policku pracoval, ale jeho autorství nikde přímo doloženo není. Socha byla někdy kolem roku 1872, jak uvádí P. Kaněra, opravena nákladem Marie Krunkové (snad manželky lesníka na Ostaši Peregrina Krunky, majitele domu čp. 99).

Assumpta

Připomeňme, že pojem „Nanebevzetí Panny Marie" je užívaný k označení toho, že Panna Maria byla vzata do nebe s duší i tělem tři dny po své smrti. Přízvisko „Assumpta" pochází z latinského „assumere" (brát) a naznačuje, že byla do nebe donesena - to jest anděly - na rozdíl od Krista, jenž vystoupil, tj. prostě se vznesl. Nanebevzetí, po mnohá staletí slavené jako církevní svátek, bylo v roce 1950 prohlášeno papežem Piem XII. článkem víry. Tato víra nemá biblický základ a opírá se o apokryfní literaturu 3. a 4. století a tradici katolické církve. Navazuje na vyprávění o smrti P. Marie. Ve 13. století, v období kdy byla P. Maria horlivě uctívána, se objevuje Zlatá legenda, oblíbený pramen pro umělce, v níž bylo převyprávěno apokryfní líčení. Když apoštolové třetího dne seděli u hrobu P. Marie, zjevil se jim Kristus se svatým Michaelem, jenž sebou přinesl duši P. Marie: „A ihned duše opět vstoupila do těla Mariina a Maria vyšla slavně z hrobu a takto byla přijata v nebeské síni a s ní množství andělů." Nanebevzetí bylo poprvé hodně znázorňováno v gotickém sochařství 13. století a zůstalo význačným devocionálním tématem náboženského umění i v době baroka.

Detail