Město Police nad Metují
Police nad Metují

Třídění komunálního odpadu

Třídění komunálního odpadu je:

  1. povinnost, uložená každé fyzické osobě zákonem o odpadech a odpadovou vyhláškou města,
  2. možnost jak získat finanční prostředky na částečnou úhradu odpadových služeb, za které musí občané platit odpadový poplatek, protože za vytříděné využitelné odpady dostává město (podle jejich množství) odměnu od kolektivních systémů (informace o kolektivních systémech je uvedena v samostatné kapitole),
  3. nutnost z hlediska surovinového a energetického a snižování množství odpadů ukládaných na skládky.

 

Je tedy nezbytné, aby se třídění odpadů stalo normální a běžnou součástí našeho života.

Nejefektivnější je vytřídit vzniklý odpad tam kde vznikl, tedy především v domácnostech. Na tomto je také postaven odpadový systém města.

Odpadová vyhláška města stanovuje povinnost třídit komunální odpad na tyto druhy:

  • plasty, nápojové kartony, papír, čiré a barevné sklo, kovy,
  • biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z domácností, zahrad a ostatní zeleně
  • nebezpečný odpad, tedy odpad s obsahem škodlivin nebo vykazující alespoň jednu nebezpečnou vlastnost podle zákona o odpadech (např. rozpouštědla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie, barvy a ředidla, oleje, léky, baterie a akumulátory, výbojky a zářivky, některý elektroodpad jako televizory a chladničky, apod.),
  • objemný odpad, tedy odpad, který pro své rozměry nelze odkládat do sběrných nádob na zbytkový odpad (např. vyřazený nábytek a podobná zařízení, podlahové krytiny apod.),
  • zbytkový odpad, tedy odpad, který zůstává po vytřídění všech výše uvedených druhů.

 

Dále je potřebné z komunálního odpadu vytřídit:

  • vyřazená elektrozařízení, baterie a svítidla, tedy veškerá malá i velká vyřazená elektrická a elektronická zařízení, včetně komponentů, které jsou jejich součástí, malé baterie a světelné zdroje kromě běžných žárovek (jsou předmětem zpětného odběru a nejsou již zařazeny jako odpad, jejich třídění není stanoveno městskou odpadovou vyhláškou)
  • oděvy a další textil (jejich třídění není stanoveno městskou odpadovou vyhláškou).

 

U podnikatelů, ve firmách, v obchodech a organizacích vzniká odpad podobný komunálnímu (podnikatelský odpad podobný komunálnímu). Jeho původci mají povinnost nakládat s tímto odpadem podle zákona o odpadech a především mají tento odpad třídit na jednotlivé druhy.

Jednotlivé vytříděné druhy komunálního odpadu se odkládají na místa k tomu určená.

Další informace o třídění komunálního odpadu najdete na adrese: www.jaktridit.cz