Město Police nad Metují
Police nad Metují

Odpadový poplatek

Provoz odpadového systému a řádné nakládání s komunálními odpady vyžaduje nemalé finanční náklady. Velká část těchto nákladů je proto nutně přenesenana původce těchto odpadů - na občany, a to formou povinného místního poplatku. Do poplatku jsou zahrnuty náklady na využitelné odpady (plasty, nápojové kartony, sklo a papír), na vyřazená elektrozařízení, nebezpečné a objemné odpady, na provoz sběrného dvora a na zbytkový odpad. Nejsou v něm zahrnuty náklady na odpady z městských odpadkových košů, ze hřbitova, uliční smetky ani odpady ze zajišťování čistoty města a městské zeleně, odpady z ČOV, ani náklady na výběr poplatku. Míra využívání jednotlivých odpadových služeb nemá vliv na povinnost platit odpadový poplatek.

Vlastní poplatková povinnost je stanovena obecně závaznou vyhláškou města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pro rok 2024 je platná vyhláška č.4/2023. Vyhláška upravuje podrobnosti vybírání poplatku, konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatku.


Povinnost platit odpadový poplatek mají:

 1. fyzická osoba
  a)
  která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
  b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
  c) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
  d) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města
   

Upozorňujeme, že oproti předešlým rokům se se změnou zákona o místních poplatcích staly poplatníky i právnické osoby vlastnící domy a byty, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu, a to i v případě, že v nich nikdo fyzicky nebydlí.

Poplatek se platí každoročně, a to ve výši stanovené vyhláškou.

Výše poplatku pro rok 2024 je stanovena na 1020 Kč za osobu a rok, při uhrazení celého poplatku nejpozději do 30. dubna,  bude poplatníkovi poskytnuta sleva ve výši 120 Kč, zaplatí tedy pouze 900 Kč za osobu a rok.

Splatnost poplatku je do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek je možné platit:

 • převodem na účet města, číslo účtu 9005-4629551/0100, variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 308
 • nebo v hotovosti v pokladně městského úřadu, a to v úřední dny  (pondělí a středa v době 8-11.30 a 12.30-17.00 hod)
 • splatnost poplatku je do 30. dubna příslušného kalendářního roku

Po úhradě odpadového poplatku obdržíte speciální známku s logem svozové firmy a aktuálním rokem, pro označení sběrné nádoby. Do konce dubna provádí svozová firma svoz ze všech přistavených nádob označených nálepkou s loňským rokem, po tomto termínu pouze z označených nádob nálepkou s aktuálním rokem.

V případě nezaplacení odpadového poplatku, je tento poplatek vymáhán městským úřadem, podle daňového zákona. V tomto případě je možné poplatek zvýšit až na trojnásobek.

Bližší informace na tel. č. 491 509 991 – Adamová Daniela