Město Police nad Metují
Police nad Metují

Odpadové kontakty

Provoz městského odpadového systému organizačně zajišťuje:

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLICE NAD METUJÍ
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
tel.: 491 509 999 e-mail: meu@policenm.cz  

odpovědní pracovníci:

Jednotlivé odpadové služby zajišťují „oprávněné osoby" (firmy a podnikatelé, kteří mají oprávnění k podnikání a k nakládání s odpady, a mají s městem uzavřenou smlouvu nebo dohodu).

MARIUS PEDERSEN a.s., Malé náměstí 124, 500 02 Hradec Králové www.mariuspedersen.cz
Společnost zajišťuje nakládání s využitelnými odpady (plasty, nápojové kartony, papír, sklo a kovy), vyřazenými elektrozařízeními, nebezpečnými a objemnými odpady, s bioodpadem rostlinného původu a zbytkovým odpadem, nakládání s drobnými stavebními odpady a ostatními odpady, zajišťuje provoz sběrného dvora, prodej sběrných nádob a zajišťuje část odpadové evidence, spolupracuje při informování občanů.

obchodní zástupce:

  • Jiří Herold tel.: 495 500 550 fax: 495 500 555,

Provozovna Náchod, skládka Křovice u Dobrušky, odpovědný pracovník:

 

TECHNICKÉ SLUŽBY POLICE N. METUJÍ, s.r.o. , V Domkách 80, 549 54 Police nad Metují

Zajišťují výsyp odpadkových košů, odvoz odpadu ze hřbitova, odvoz uličních smetků, odvoz objemného odpadu.

vedoucí provozního úseku:

  • Michal Mucha tel.: 491 541 149 e-mail:mucha.ts@tiscali.cz


DIAKONIE Broumov, Husova 319, 550 01 tel.: 491 524 949
Zajišťuje nakládání s využitelným odpadem (papír, textil) ze sběrné místnosti v hasičské zbrojnici.

VÁCLAV PUMR - výkup druhotných surovin, Jetřichov 113 tel.: 491 582 477
Zajišťuje nakládání s využitelným odpadem (papír), pro základní školu v Polici nad Metují.

LIBOR FRIDRICH - sběr kovového odpadu, Komenského nám. 384, Police n.M. tel.: 602 531 460

SBĚRNA A VÝKUPNA - Kamil Švorčík, ul. Ke Koupališti