Město Police nad Metují
Police nad Metují

Odpadové hospodářství


Komunálním odpadem rozumíme odpad, vznikající při činnosti fyzických osob (tedy mimo podnikatelskou či jinou firemní činnost a činnost organizací, úřadů a jiných právnických osob) a s výjimkou stavebních odpadů a odpadů z automobilismu.

Nakládání s komunálním odpadem se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a v Polici nad Metují obecně závaznou vyhláškou města „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Police nad Metují, včetně systému nakládání se stavebním odpadem". Uvedená vyhláška tedy stanovuje základní pravidla městského odpadového systému - vymezuje základní pojmy, ukládá základní povinnosti, stanovuje na jaké druhy se komunální odpad třídí, stanovuje místa určená k odkládání jednotlivých vytříděných odpadů, stanovuje stanoviště sběrných nádob a stanovuje také pravidla pro nakládání se stavebním odpadem.

Z uvedeného zákona o odpadech a městské odpadové vyhlášky vyplývají dvě základní povinnosti:

  1. fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat a třídit na stanovené druhy,
  2. jednotlivé vytříděné druhy předávat nebo odkládat na místech k tomu určených k dalšímu využití nebo zneškodnění.


Zde je také důležité upozornit na to, že je zakázáno  spalování odpadu v domácích topeništích i na otevřených ohních !

Základní třídění komunálního odpadu na jednotlivé druhy musí být prováděno už v domácnostech či jiných prostorách soukromého života, tedy tam, kde tento odpad vzniká. Na jaké druhy má být komunální odpad tříděn je uvedeno v samostatné kapitole. V další samostatné kapitole jsou pak uvedena místa určená k odkládání jednotlivých vytříděných druhů komunálního odpadu.

S provozem městského odpadového systému je spojen i způsob úhrady za odpadové služby. Ten je stanoven místním poplatkem, podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závaznou vyhláškou města „o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů". Informace o placení odpadového poplatku jsou uvedeny v samostatné kapitole.

Děkujeme Všem občanům, kteří odpady třídí a řádně s nimi nakládají a zodpovědně využívají městský odpadový systém.