Město Police nad Metují
Police nad Metují

Základní informace

Zřizovatel: město Police nad Metují
Statutární zástupce: Ing. Jiří Beran, starosta obce
IČO: 00272949
Identifikátor služby: 1514566

 

Kontaktní údaje:

Adresa: Pečovatelská služba Javor, K Sídlišti 259, 54954 Police nad Metují

Pracovní doba: pondělí – neděle od 6.30 do 19.00 hodin

Sociální pracovnice: Bc. Dagmar Postavová-Havlíková, tel.: 491 541 122, mobil 721 082 382
E-mail : DPS.police@seznam.cz

Vedoucí služby: Mgr. Olga Landová tel.: 491 509 995, mobil 775 442 409
E-mail: landova@meu-police.cz

 

Terénní pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech a o víkendu od 6,30 do 19.00 hodin obyvatelům Police nad Metují a okolních obcí (DSO Policko).

 

Poslání pečovatelské služby:

 • poskytovat terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností v jejich přirozeném domácím prostředí
 • službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jejich samostatnost a sociální začlenění
 • službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů
 • poskytovat základní sociální poradenství.

 

Cílová skupina:

Cílová skupinu tvoří senioři od 65 let a zdravotně postižení občané se sníženou soběstačností (z důvodu věku, chronického onemocnění, úrazu) od 18 let, kteří potřebují pomoc jiných osob a služby poskytované pečovatelskou službou jsou pro ně dostačující. Pečovatelská služba provádí úkony, kterými se snaží naplňovat osobní cíle a potřeby uživatelů. Péče je prováděna tak, aby byla pro uživatele bezpečná. Je garantována odbornost poskytované služby s individuálním přístupem k potřebám každého klienta.

 

Kapacita: 50 uživatelů (denní kapacita PS)

 

Cíl služby:

Poskytovat individuální podporu, která umožní uživatelům služby zachovat v co největší míře dosavadní způsob života v přirozeném prostředí.

Další cíle:

 • poskytovat kvalitní a odbornou službu
 • zvyšovat a udržovat odbornost pracovníků pečovatelské služby
 • modernizovat technické vybavení

 

Prováděné úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Úhrada:

 • cena za úkon je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb.
 • ceník schvaluje RM Police nad Metují a je přílohou Žádosti o zavedení pečovatelské služby

 

Principy poskytovaných služeb:

 • respekt k potřebám jednotlivce
 • respektování důstojnosti a soukromí
 • vzájemná dohoda založena na partnerství
 • svobodné rozhodování uživatelů

 

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby:

 • stížností se rozumí upozornění na neřešený problém, vyjádřená nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby
 • k podání stížnosti je oprávněn příjemce služby nebo jiný občan, který jedná v jeho zájmu
 • stížnost není na újmu toho, kdo ji podal
 • stížnost lze podat písemně, ústně (do protokolu), elektronicky, a to i anonymně do schránky umístěné na stolku za hlavním vchodem do DPS (sídlo pečovatelské služby), schránku vybírá nejméně 1 x měsíčně pracovnice sociální služby k rukám vedoucí sociální služby
 • každá stížnost je zapsána do knihy stížností a vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího podání, stěžovatel je o výsledku informován písemně nebo ústně vedoucí služby  
 • proti způsobu vyřízení stížnosti nebo postupu při vyřizování stížnosti má právo stěžovatel domáhat se prošetření vyřízení stížnosti, a to u tajemníka městského úřadu nebo starosty

Univerzální překladač

Překlad (translations)