Město Police nad Metují
Police nad Metují

Oprava komunikace v Pěkově

Od 10. 4. bude zahájena generální oprava komunikace II/303 – tzv. průtah obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky pod Ostašem po restauraci U Laudona!

Investor:  Královéhradecký kraj (zastupuje SÚS – Ing. Vaněčková, tel: 723 757 169)

Dodavatel: COLAS CZ, a.s., ul. P. Jilemnického 21/82, 503 01 Hradec Králové IČ: 26177005

Odpovědný pracovník : p. Martin Lazok, tel.: 733 780 165, hl. stavbyved. e-mail: martin.lazok@colas.cz

Termín  realizace :  10. 4. 2017 – 30. 10. 2017

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla za město Police nad Metují:

  • Ing. Scholz Pavel                    Mobil: 606 728 382          e-mail: scholz@meu-police.cz
  • Mgr. Jiří Škop                          Mobil: 606 719 554          e-mail: skop@meu-police.cz

Aktuální info: mesto/opravy-komunikaci-a-kanalizace/oprava-komunikace-v-pekove/

Úplná uzavírka silnice III/30320 - objízdná trasa:

Podle informací od dodavatele bude stavba prováděna po 5 etapách, z nichž každá z etap bude mít délku úseku 600 – 700 m, a doba realizace tohoto úseku bude 6 týdnů. Úplná uzavírka komunikace bude vždy jen v tomto pracovním úseku. Postup prací bude zahájen na křižovatce pod Ostašem a stavba bude postupovat Pěkovem nahoru ve směru na Broumov. V ostatních úsecích budou probíhat souběžně přípravné práce na opravách propustků (které se budou provádět po polovinách) opěrných zdech a přeložce vodovodu, které by ale neměly bránit běžnému místnímu provozu.

I. etapa - křižovatka pod Ostašem - vjezd ke truhlárně "Koran" (doba realizace zhruba 7 týdnů)

(od 10.4.2017 do 6.6.2017) - 720 m

II.etapa - vjezd ke truhlárně "Koran" - hasičárna SDH Pěkov (doba realizace zhruba 6 týdnů) 

(od 7.6.2017 do 16.7.2017) - 580 m

III.etapa - hasičárna SDH Pěkov - Dům Petra Vacka (doba realizace zhruba 5 týdnů) 

(od 17.7.2017 do 22.8.2017) - 380 m

IV.etapa - Dům Petra Vacka - restaurace "U Laudona" (doba realizace zhruba 6 týdnů)

(od 23.8.2017 do 8.10.2017) - 640 m

V.etapa - restaurace "U Laudona" - zbytek komunikace (doba realizace zhruba 3 týdny) 

            (od 9.10.2017 do 29.10.2017) - 240 m

Po konečném vyjádření silničního správního úřadu se změnila situace kolem vydávání povolenek. Konečná verze dopravního značení nám neumožňuje vydávat „povolenky“ pro vjezd. V první etapě stavby bude nicméně oblast Pěkova dostupná po místní účelové komunikaci, kterou bychom v první fázi nechali dostupnou pro místní bez dopravního omezení (během 14 dnů vyhodnotíme situaci, a budou-li negativní zkušenosti se zajížděním transitu na Broumov, budeme reagovat na tuto skutečnost osazením dopravního značení, na které bychom již pak navázali systém povolenek pro vjezd. Zdůrazňujeme, že oproti dojednaným podmínkám bude délka stavební směny v realizovaném úseku od 6.30 do 17 hodin. V této době bude průjezd opravovaným úsekem (onou výše zmíněnou „etapou“) možný pouze po domluvě se stavbyvedoucím. Mimo stavební směnu bude průjezd úsekem omezeně možný, nicméně s ohledem na rozsah a hloubku zemních prací v některých úsecích velmi obtížný. V tomto směru upozorňujeme na důležitou okolnost – průjezd bude vždy na vlastní nebezpečí, přičemž zhotovitel stavby ani její investor nenesou v tomto směru odpovědnost za vady na vozidlech způsobené při průjezdu opravovaným úsekem.

Transitní doprava na Broumov a Meziměstí pojede po tradiční objízdné trase přes Lachov, Bohdašín, resp. Jetřichov BEZ MOŽNOSTI PRŮJEZDU PŘES PĚKOV V RÁMCI KTERÉKOLIV Z ETAP!!!!!.

Objížďkový jízdní řád je nastaven tak, že veškerá transitní autobusová doprava na lince Broumov – Náchod, Náchod – Broumov je vedena po objízdné trase, přičemž pro nástup a výstup cestujících z Pěkova bude vytyčena pouze zastávka PĚKOV, OSTAŠ. Vybrané spoje pak budou zastavovat na zastávce PĚKOV, KONČINY. Pro dopravu z části Pěkova bude zajišťována doprava ze zastávky PĚKOV, HONY na Broumov s tím, že je časově nastavena tak, aby na zastávce JETŘICHOV,ROZC. Byl umožněn přestup na linku na NÁCHOD. Je to velmi komplikované, a neodpovídá to požadavkům, které si město kladlo v průběhu přípravy stavby, nicméně je to maximum možného. Ze strany osadního výboru Pěkov byla ještě nabídnuta možnost doplňkové dopravy z centra Pěkova, zejména pro děti do škol a seniory. V tuto chvíli je zjišťován zájem a případné počty cestujících, které by tuto doplňkovou dopravu využívali pravidelně. O jejím zřízení budeme dále informovat.

V průběhu realizace stavby (zejména pro 2. a 3. etapu, kdy bude paralyzován střed obce) navrhuje místní osadní výbor využít dočasnou odstavnou plochu pro parkování vozidel v sousedství hřiště.

Schéma objízdné trasy

OBECNÁ INFORMACE K AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (dopravci)

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KE SPOJENÍ Pěkov, Hony

Objíždkové jízdní řády linek

 

Stavební dokumentace stavby komunikace, včetně stavby chodníků

Informace k vydávání „povolenek“ na průjezd Pěkovem aktualizace k 7. 6. 2017

Informace k vydávání povolenek

Stabilizace podloží a sfaltování spodní vrstvy dne 13-17. 7. 2017

Ve čtvrtek a pátek dne 13-14. 7. 2017 bude prováděna stabilizace podloží a nebude proto umožněn průjezd Pěkovem v době provádění prací (tj. v pracovní směně). Stejná situace bude i v pondělí dne 17. 7. 2017, kdy bude v úseku druhé etapy probíhat asfaltování spodní vrstvy. Položení finální vrstvy asfaltu bude provedeno až v další fázi stavby.

Firma Colas bude ve čtvrtek a pátek dne 24-25.8. 20017 provádět stabilizaci podloží mezi odbočkou k truhlárně a hasičskou zbrojnicí a v pondělí a úterý dne 28-29.8. bude asfaltovat. V těchto dnech nebude možné stavbou projíždět.

Firma Colas bude v 37. týdnu od úterý dne 12.9.2017 do pátku 15.9.2017 provádět asfaltování v prvním a druhém úseku.V těchto dnech nebude možné stavbou projíždět.

Firma COLAS oznamuje, že ve čtvrtek 5.10.  a v pátek 6.10. bude prováděna stabilizace vozovky, a to v úseku od "Urbanových" po dům Petra Vacka (pro neznalce pěkovského místopisu: od střední části Pěkova, ve které jsou autobusové zastávky, po rodinný dům čp. 154, kde je většinou odstaveno větší množství aut). V žádném případě nebude možné v tomto úseku na vozovku vjíždět a dále platí zákaz parkování vozidel.

Firma Colas bude v 41. týdnu od čtvrtka 12.10.2017 do pátku 13.10.2017 provádět asfaltování v úseku od autobusové zastávky  Pěkov střed k čp. 154 RD pan Vacek. Před samotnou pokládkou bude proveden nástřik penetrací (asfaltovou emulzí), upoziorňujeme na možnost poškození vašich vozidel. V těchto dnech nebude možné stavbou projíždět.

Průtah Pěkova se časově protáhne o částečnou uzavírku v termínu 30. 10. 2017 až  15. 11. 2017 v úseku cca 300 m, který bude řešen kyvadlovou dopravou řízenou světelnou signalizací.

Dopravní značení - světelná signalizace

Vážení, velmi nerada Vám sděluji změnu, která nastala. Je způsobena mnoha okolnostmi… Podstatné je, že uzávěra akce Průtah Pěkova se prodlužuje do 12. 11. do 22. hodiny. O prodloužení požádala firma Colas. Za město Police nad Metují jsem vyjádřila nesouhlas. V konečném rozhodnutí na prosby firmy i kraje rozhodla rada města na svém pondělním zasedání ve prospěch zdárného ukončení akce při celkovém uzavření. Omlouvám se a věřím ve Vaše pochopení a shovívavost. Ida Jenková

Prodloužení uzávěry

Pokud se nestane něco nepředpokládatelného, bude průtah Pěkovem v průběhu pondělku 13. 11. opět zprovozněn!!! Autobusové spoje již v pondělí od 4.00 pojednou normálně přes Pěkov v obou směrech! Běžná doprava bude puštěna na průtah v průběhu dopoledne poté, co zprovoznění z hlediska bezpečnosti provozu odsouhlasí dopravní policie a silniční správní úřad.

V průběhu dalších týdnů, pokud to umožní klimatické podmínky budou ještě probíhat práce na dokončení některých úseků chodníků, a některé dokončovací práce. Co již nebude možné dokončit v této stavební sezóně dokončí firma COLAS v průběhu jarních měsíců. S ohledem na dokončovací práce pak žádáme všechny řidiče o zvýšenou opatrnost a maximálně tolerantní jízdu v úseku celého Pěkova a to nejen v příštích týdnech, ale i v průběhu celé zimy.

Firma COLAS a.s. bude provádět dokončovací práce na příslušenství silnice II/303 v průtahu obcí Pěkov. Dopravní omezení na přechodnou dobu bude realizováno v období od 15.3. do 31.3.2018. Osoba odpovědná: ing. Jaroslav Novotný, stavbyvedoucí, tel. 733 788 164

Informace k uzavírce komunikace II/303 v Pěkově

Přes původní proklamace objednatele i zhotovitele z loňského roku, že úplná uzavírka bude omezovat obyvatele Pěkova a Honů, jakož i celého Broumovska po dobu jedné stavební sezóny pro to, aby bylo možné celou stavbu zvládnout, a v dalším roce již nebude uzavírkou nikdo omezován, tu máme dalších pár perných týdnů.

V důsledku nekvalitně položeného povrchu je třeba tento v celé délce úseku od křižovatky pod Ostašem až po napojení na úsek stoupacích pruhů ofrézovat (v tloušťce 4 cm) a položit následně nový asfaltový koberec. Tyto práce nelze bohužel provést bez úplné uzavírky vozovky.

Jak tedy budou práce na dokončení stavby rekonstrukce komunikace II/303 v Pěkově probíhat?

  1. V průběhu měsíce března (do 3. 4.) budou prováděny přípravné práce a práce spojené s dokončováním a opravami chodníků.
  2. Od 3. 4. do 13. 5 bude povolena úplná uzavírka komunikace v průjezdním úseku Pěkova. Vlastní práce budou probíhat ve dvou etapách (viz níže), jejichž ukončení se předpokládá 22. 4. Pokud nastanou klimatické podmínky, které by zamezily provádění naplánovaných stavebních prací, bude se termín pro dokončení prací posouvat v rámci povolené uzavírky.  Nicméně již nebude třeba jednat o prodloužení termínu úplné uzavírky, neboť ten bude stanoven do 13. 5. 

    Lze shrnout, že v případě příznivého počasí bude komunikace pro provoz otevřena již 23. 4.

  3. Pro obyvatele Pěkova a Honů zůstane komunikace přes Pěkov průjezdná následujícím způsobem:
  1. Od 3. 4. do 9. 4. bez omezení (po tuto dobu budou moci Pěkovem projíždět i autobusy);
  2. Od 9. 4. do 15. 4. bude prováděna I. etapa asfaltování (úsek od křižovatky pod Ostašem po křižovatku komunikace k Truhlárně), přičemž v úseku u truhlárny budou provoz opět řídit semafory;
  3. Od 16. 4. do 23. 4. bude prováděna II. etapa v úseku od křižovatky komunikace k truhlárně po závěr úseku u restaurace Laudon. Po tuto dobu bude uzavřený úsek úplně nedostupný dopravě (zhotovitel má od dopravní policie nařízeno přijmout taková opatření, aby na nově položený koberec nebylo možné vjíždět před jeho vytvrdnutím).

Objízdné trasy na Broumovsko budou vedeny stejně jako v loňském roce, tedy přes Lachov, Bohdašín, Jetřichov s tím, že nákladní doprava bude vedena přes obce Vernéřovice, Březová, Meziměstí, Jetřichov, Hejtmánkovice.

Byť nejsme jako obec zodpovědní za výsledek práce stavební firmy, dovolujeme si i my touto cestou apelovat na všechny občany, aby dodržovali dopravní omezení pod dobu uzavírky, a pomohli tím rychlému a kvalitnímu dokončení této rozsáhlé stavby.

Odpovědnou osobou je stanoven za firmu COLAS Ing. Jaroslav Novotný (733 780 164).

Objížďkové jízdní řády budou rozeslány a zveřejněny okamžitě po jejich vydání.

Svoz odpadu bude umožněn po celou dobu prací s výjimkou období 15. 4. – 23. 4., to znamená, že  ve čtvrtek 19. 4. nebude svoz směsného odpadu proveden. V případě potřeby se pokusíme vyjednat mimořádný svoz – o aktuálním vývoji budeme občany Pěkova a Honů informovat.

březen 2018                        Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Povolení uzavírky přes Pěkov od 9. 5. 2018

Povolení uzavírky

Plán pokládky asfaltu v Pěkově od 21.5. do 25. 5. 2018:

Pondělí 21.5. – pokládka v úseku od křižovatky pod Ostašem po odbočku k truhlárně (na MK od truhlárny budou umístěny semafory, aby bylo možné zajistit dopravní obsluhu co největší části Pěkova)

 Úterý 22.5. (a následující dny) bude probíhat pokládka asfaltu od horního úseku (od Laudona) směrem dolů po Pěkově, přičemž každý den se podaří udělat cca 500 m.

 Doprava do Honů tak bude od úterka do konce pokládky koberce možná jedině po objížďce. Úseky, ve kterých bude asfaltováno, nebo ve kterých bude položen čerstvý koberec, budou zneprůjezdněny. Postupně po vychladnutí povrchu budou opět části Pěkova zpřístupněny pro místní obyvatele, ale vždy je třeba se řídit pokyny firmy COLAS. Bez přivolení zhotovitele, prosím, v zájmu všech, nevjíždějte na čerstvě položený povrch, a respektujte pokyny a dopravní omezení instalované zhotovitelem!

Pevně věříme, že se jedná o poslední omezení dopravy a života v Pěkově a na Honech, a že se již brzy dočkáme dokončené komunikace s kvalitně položeným kobercem.

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

czechpointPolicko.czMuzeum papírových modelůhttp://www.sportvpolici.cz/Místní akční skupina Stolové hory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
1
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
2
3
2

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Anketa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Bannery

Linka 199 Kladské pomezíPolicie České Republiky

Živé obce Muzeum Merkur tip.prace.cz Portál regionálních informačních systémů

Bariéry

Kladké pomezí

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas