Město Police nad Metují
Police nad Metují

Tisková zpráva společnosti VaK

Informace společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.

Mezi cíle naší společnosti, kromě řádné péče o vodohospodářskou infrastrukturu, patří ochrana našeho podnikání, ale i ochrana řádně platících zákazníků před těmi nepoctivými. Bohužel musíme konstatovat, že narůstá počet právě těch nepoctivých, ale i těch, kteří se dopouštějí nesplnění svých povinností vůči naší společnosti nevědomě. Naše společnost odhalila a prokázala již mnoho případů černých odběrů vody a nelegálního vypouštění odpadních vod. Vždy je třeba mít na paměti, že
jakoukoliv změnu na odběrném místě, která má vliv na fakturaci služeb, je odběratel povinen neprodleně písemně nahlásit naší společnosti. Při připojení jiného zdroje vody (vlastní studna, dešťovka) bez patřičné kontroly provozovatele a beze změny smlouvy je takové konání považováno za neoprávněné vypouštění odpadních vod, které musí být patřičně doúčtováno a lze ho i pokutovat.
Rozhodně nemáme nic proti šetření pitné vody odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu, nicméně skutečnost, že je do nemovitosti dodávána voda i z jiného zdroje vody musí být zohledněna právě v měření vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace. Poctivým přístupem a nahlášením nových skutečností a změn na Vašem odběrném místě se vyhnete nepříjemným řešením, ke kterým je pak, v opačném případě, naše společnost nucena přistoupit. Tímto vyzýváme naše odběratele k poctivému přístupu k nahlášení změn na odběrném místě, kdy toto chování, jak k naší společnosti, tak i k řádně platícím odběratelům bude vždy zohledněno. Naopak v případech, kdy ke zjištění nových skutečností na odběrném místě dojde šetřením našich zaměstnanců, budeme nuceni přistoupit k nepříjemným
řešením (pokuta, přerušení dodávky vody či vypouštění odpadních vod, nahlášení případu příslušnému vodoprávnímu úřadu, sankce apod.). V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti údajů uvedených v odběratelské smlouvě a skutečností na předmětném odběrném místě nás neváhejte kontaktovat, jsme připraveni Vám pomoci. Dalším důležitým tématem je změna vlastnictví stavby. V případě, že ke změně ve vlastnictví dojde, platí, že odpovědnost za závazky spojené s odběrem vody z vodovodu a vypouštění odpadních vod do kanalizace při změně vlastníka připojené nemovité věci nepřecházejí na nového vlastníka, pokud předchozí vlastník smlouvu od dodávce vody a smlouvu o odvádění i čištění odpadních vod neukončil a nový vlastník smlouvu dosud neuzavřel. V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme, že předchozí vlastník nemovitosti nepřestává být naším odběratelem, dokud neukončí odběratelskou smlouvu.
Ing. Dušan Tér
Předseda představenstva

Datum vložení: 28. 6. 2024 15:01
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2024 15:04
Autor: Dagmar Hauschková