Město Police nad Metují
Police nad Metují

Zpracovávané osobní údaje MěÚ

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 

Přestupky

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují, soudy, Policie ČR
 • Doba uchování:5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Město Police nad Metují, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař
 • Doba uchování: 5 , 10, 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

Správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny

 • Účel zpracování:vedení správních řízení při povolování kácení stromů rostoucích mimo les
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:žadatel o povolení
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují, MěÚ Náchod
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Účel zpracování:vedení správních řízení při ochraně ZPF
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:žadatel o vynětí ze ZPF
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují, MěÚ Náchod, FÚ Náchod,
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

 

Správní řízení vedená podle zákona č. 254/2001, o vodách

 • Účel zpracování:vedení správních řízení dle zákona o vodách
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:žadatel o povolení nakládání s vodami
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

 

Evidence obyvatel:

 • Účel zpracování:evidence obyvatel
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:osoby mající trvalý pobyt na území města Police nad Metují
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
 • Doba uchování: 50 let

 

Vydávání občanských průkazů:

 • Účel zpracování: vydávání občanských průkazů
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují, Ministerstvo vnitra ČR
 • Doba uchování: 15 let

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů:MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování:15 let

 

Volební seznamy:

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané města Police nad Metují starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování:stále - seznam je průběžně aktualizován

 

Volební komise:

 • Účel zpracování:zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování: 5 let

 

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování:zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů:MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování: 5 let

 

Opatrovnictví osob, jejich pobyt není znám

 • Účel zpracování: ustanovení opatrovníka osobám, jejichž pobyt není znám
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování: 5 let

 

Obecně prospěšné práce

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují, soudy
 • Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů:MěÚ Police nad Metují,
 • Doba uchování: 20 let

 

Státní občanství

 • Účel zpracování: evidence státního občanství
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o udělení státního občanství, 
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují, Ministerstvo vnitra ČR
 • Doba uchování: 15 let / 100 let

 

Matrika

 • Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení, určení otcovství atd.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, krajské vojenské velitelství, ČSÚ, ÚZIS, zastupitelské úřady, ČSSZ
 • Doba uchování: 100 let

 

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování: 10 let

 

Sociální péče

 • Účel zpracování: zajištění sociální péče občanů MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dávky a služby sociální péče
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují, úřad práce, OSSP, PSSZ
 • Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

 

Sociálně právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., 

 • Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů:dítě, jehož práva mají být chráněna
 • Kategorie příjemců údajů:MěÚ Police nad Metují, soudy, orgány činné v trestním řízení, OSSP, Veřejný ochránce práv
 • Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

 

Řízení dle stavebního zákona

 • Účel zpracování:vedení stavebního řízení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: stavebník a účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

 

Zvláštní užívání komunikace

 • Účel zpracování: evidence zvláštního užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje osob, popř. vozidel
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zvláštní užívání komunikace
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

 

Evidence nájemců hrobových míst 

 • Účel zpracování:evidence pronájmu hrobových míst
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: nájemci hrobových míst a jejich zástupci
 • Kategorie příjemců údajů: město Police nad Metují
 • Doba uchování: 5 let po ukončení platnosti smlouvy dle spisového a skartačního řádu

Správa majetku města

 • Účel zpracování:evidence majetkoprávních vztahů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: smluvní strany, fyzické a právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: město Police nad Metují
 • Doba uchování: 5 let po ukončení platnosti smlouvy dle spisového a skartačního řádu

Údaje katastru nemovitostí pro GIS

 • Účel zpracování:pro výkon státní správy a samosprávy
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, katastrální mapy
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci nemovitostí
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování:trvale - aktualizováno

Pojistné události

 • Účel zpracování:evidence pojistných událostí související s pojištěním majetku města aodpovědnosti za způsobenou škodu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: poškození a pojišťovny
 • Kategorie příjemců údajů: město Police nad Metují
 • Doba uchování:5 let po ukončení platnosti smlouvy dle spisového a skartačního řádu

Podací deník

 • Účel zpracování:evidence dokumentů dle zákona o archivnictví a spisové službě
 • Kategorie osobních údajů: adresní a kontaktní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: odesílatelé a adresáti
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Police nad Metují
 • Doba uchování:5 let dle spisového a skartačního řádu