Město Police nad Metují
Police nad Metují

Jednací řád KP

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍ SKUPINY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POLICE NAD METUJÍ

 

čl. I. Úvodní ustanovení
čl. II. Svolávání jednání řídící pracovní skupiny
čl. III. Příprava jednání
čl. IV. Jednání řídící pracovní skupiny
čl. V. Průběh jednání
čl. VI. Usnesení z jednání
čl. VII.Závěrečná ustanovení
 

 

čl. I.
Úvodní ustanovení

 1. Tento Jednací řád upravuje přípravu, svolání a průběh jednání Řídící pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Police nad Metují (dále jen ŘPS), způsob jejího usnášení a kontrolu plnění jí přijatých usnesení, jakož i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání ŘPS.

 

čl. II.
SVOLÁVÁNÍ jednání ŘÍDÍCÍ pracovní skupiny

 1. ŘPS se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Jednání ŘPS (dále jen „jednání") svolává koordinátor komunitního plánování sociálních služeb města Police nad Metují (dále jen „koordinátor").
 2. Jednání musí být svoláno tak, aby pozvánka na jednání (informace o konání jednání) byla zpravidla doručena členům ŘPS nejméně 10 dnů před jeho konáním. To neplatí, je-li dán naléhavý důvod ke konání jednání ve lhůtě kratší než 10 dnů nebo jde-li o náhradní jednání
 3. Zadavateli pověřené osoby zajistí zveřejnění informace o svolání jednání na svých webových stránkách alespoň 7 dní před termínem jednání. Informace musí obsahovat údaje o místě, době a navrženém programu jednání.Členové pracovních skupin jsou povinni se zúčastnit každého jednání Pracovní skupiny. Případnou neúčast musí člen PS oznámit manažerovi PS.

 

čl. III.
PŘÍPRAVA JEDNÁNÍ

 1. Přípravu jednání organizuje koordinátor.
 2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad připravovaného jednání mají členové ŘPS.
 3. Návrhy členů ŘPS se předkládají písemně koordinátorovi v termínu alespoň 15 dnů před jednáním ŘPS, a to výhradně v elektronické podobě.
 4. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ŘPS dostatečně posoudit danou problematiku a rozhodnout o přijetí účinných opatření.

 

čl. IV.
jednání ŘÍDÍCÍ pracovní skupiny

 1. Jednání ŘPS jsou neveřejná.
 2. Členové ŘPS jsou povinni se zúčastnit každého jednání. Případnou neúčast musí člen ŘPS oznámit koordinátorovi. V případě neúčasti na jednání ŘPS zašle člen koordinátorovi v elektronické formě vyjádření a připomínky k navrhovaným bodům jednání.
 3. Účast na jednání stvrzují všichni účastníci svým podpisem do prezenční listiny.

 

čl. V.
PRŮBĚH JEDNÁNÍ

 1. Jednání řídí koordinátor, který konstatuje usnášení schopnost ŘPS. ŘPS je usnášení schopna, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů.
 2. Koordinátor předloží ŘPS ke schválení návrh programu jednání, který může být na základě návrhů a připomínek členů ŘPS upraven. Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů ŘPS, návrh na změnu může podat kterýkoliv člen ŘPS.
 3. O průběhu jednání vede koordinátor zápis. Zápis ověřený ověřovatelem ve lhůtě do 7 dnů rozešle koordinátor ostatním členům ŘPS.
 4. Koordinátor ukončuje a přerušuje jednání a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh, zejména dbá na dodržování programu a časového plánu jednání.

 

čl. VI.
USNESENÍ Z jednání

 1. K usnesení ŘPS dochází na základě konsenzu. Nelze-li dojít ke konsenzu, rozhoduje ŘPS formou hlasování. O hlasování rozhoduje koordinátor.
 2. Koordinátor řídí případné hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 3. Každý člen ŘPS má jeden hlas.

 

čl. VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jednací řád ŘPS může být změněn na základě podnětu členů ŘPS. O změnách Jednacího řádu rozhoduje ŘPS hlasováním.
 2. Jednací řád schvaluje ŘPS.