Město Police nad Metují
Police nad Metují

Co je komunitní plánování?

Co je komunitní plánování a jaký má přínos?

Komunitní plánování je metoda, která rovnoceným způsobem podporuje spolupráci a dialog.

Jedná se o metodu, která umožňuje:
 

 • podpořit dostupnost a kvalitu služeb
 • sdružit a účinně využít finanční prostředky
 • zapojit a vyjednávat se všemi, kterých se daná oblast týká.

 

Stěžejním cílem je naučit se touto metodou sociální služby plánovat a rozvíjet, vytvořit touto metodou takový systém, který by byl orientován na kvalitu, účinné využívání finančních prostředků, kontrolu a profesionalitu. Měl by to být systém, který bude dostupný každému, kdo potřebuje řešit svoji nepříznivou sociální situaci, systém, který bude pomáhat uživatelům služeb a bude v souladu s jejich potřebami a zájmy.

Co je výsledkem komunitního plánování?

Výsledkem komunitního plánování je KOMUNITNÍ PLÁN.

Jedná se o materiál zahrnující sociálně-demografické údaje, popis a anylýzu potřeb a zdrojů, představu o systému, ke kterému se spěje prostřednictvím priorit a cílů.

Komuninitní plán musí být dohodou mezi všemi, kterých se daná oblast týká. Měl by reagovat na lokální odlišnosti a zajišťovat, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány. Celý systém komunitního plánovaní by měl zlepšit kvalitu života v obci.

Jaké jsou cíle komunitního plánování?

 • zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatelstva
 • snížit počet sociálně vyloučených osob a podporovat jejich integraci na trhu práce
 • posílování sociální stability a soudržnosti
 • podpora spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb
 • podpora aktivního zapojení veřejnosti do veřejného života
 • vytváření spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb

 

Jaké jsou hlavní principy komunitního plánování?

 1. Partnerství mezi všemi účastníky- potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu.
 2. Zapojení všech, nikdo nesmí být vylučován a diskriminován.
 3. Hledání nových lidských a finančních zdrojů.
 4. Práce s informacemi- rovný přístup ke všem informacím uvnitř řídící skupiny a zajistit předávání informací veřejnosti.
 5. Průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako výsledný dokument. Proces komunitního plánování znamená vyhledávání, zapojování a diskusi ůzných lidí. Tento prces umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb jedinečně neopakovatelný a plně odpovídal místním podmínkám a zdrojům.
 6. Důraz na spolupráci mezi všemi účastníky- prohloubení spolupráce mezi všemi účastníky přináší kvalitnější nabídku sociálních služeb.
 7. Kompromis přání a možností- výsledkem komunitního plánování je vždy kompromis mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici.


Jaký je právní rámec komunitního plánování?

Komunitní plánování sociálních služeb upravuje zákon č. 108/2006 SB., o sociálních službách, na jehož základě kraje zpracovávají střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na svém území, za účasti poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.